Ventrum Skejby

Hvad er skizofreni?

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for behandlingen af skizofreni hos børn og unge i Region Midtjylland.

Hvad er skizofreni hos børn og unge?

Skizofreni er en sygdom, som er kendetegnet ved psykoser og forstyrrelser af tanker, følelser og sanser. En psykose er en forestilling, som ikke deles af andre. Det kan fx være en forestilling om, at man bliver overvåget, eller at man kan styre andre mennesker ved tankens kraft.

Typiske tegn på skizofreni kan være, at man hører stemmer eller ser ting, andre ikke kan se. Andre tegn kan være, at man mangler energi eller har svært ved at overskue almindelige, daglige opgaver.

Skizofreni kan medføre passivitet, angst og depression. Sygdommen påvirker også ofte den måde, man er sammen med andre på. Skizoofreni kan desuden gøre det være svært for nogle børn og unge at passe skole og arbejde. På samme måde har mange svært ved at have et aktivt fritidsliv. 

Hvem får skizofreni?

Der findes ikke kun én forklaring på, hvorfor nogle børn og unge får skizofreni. I stedet kan mange faktorer påvirke, om man får skizofreni. I dag forstås skizofreni ud fra stress-sårbarhedsmodellen. Det vil sige, at nogle mennesker er særligt sårbare overfor belastninger. Det giver dem en større risiko for at udvikle skizofreni. Dem kan du læse om herunder.

Når jeg går udenfor, kan jeg opleve, at ristene over kældervinduer forsvinder. Så kan jeg få fornemmelsen af at falde ned i hullet. Når jeg så blinker med øjnene, så er ristene på plads.
Nadia 17 år

Hvad skyldes skizofreni?

Der findes ikke kun én forklaring på, hvorfor nogle børn og unge får skizofreni. Både biologiske, psykologiske og sociale faktorer kan udgøre en risiko for, at man får skizofreni. I dag forstås skizofreni ud fra stress-sårbarhedsmodellen. Det vil sige, at nogle mennesker er særligt sårbare overfor belastninger og dermed kan udvikle sygdommen, hvis de bliver udsat for tilstrækkeligt med belastninger.

Biologiske risikofaktorer

Forskere har en teori om, at skizofreni er koblet til et større antal gener. Man kan derfor være født med en sårbarhed overfor sygdommen. Jo større sårbarheden er, jo mindre skal der til for at udløse sygdommen. 

Forskere regner med, at ca. 7% af alle mennesker i verden har gener, der giver øget sårbarhed overfor skizofreni. Man ved, at der er større risiko for at få sygdommen, hvis den findes i den nærmeste familie.

Biologiske risikofaktorer kan også opstå under graviditeten. De kan bl.a. opstå, hvis moderen under graviditeten har:

 • lidt af diabetes
 • været dårligt ernæret
 • haft en alvorlig infektion.

Hvis fødselsforløbet har været meget vanskeligt, kan det også have betydning.

Psykologiske faktorer

Der kan være mange forhold igennem opvæksten, som kan øge risikoen for at udvikle skizofreni. Det kan eksempelvis være kriser. Kriser er en naturlig proces i forhold til at blive voksen. Kriser kan fx være at komme i pubeteten, at få en kæreste og dødsfald i familien.

Hvordan man påvirkes af dem afhænger af, hvordan de håndteres af personen og de pårørende. Kan man fx reflektere over den og tale med sine nærmeste, om det der er svært? Eller forventes det, at man hurtigt kommer igennem den, og overhøres oplevelsen af familie og venner?

Sociale faktorer

Der kan være mange sociale faktorer, som kan påvirke børn og unges trivsel. Det kan fx være:

 • Flytning 
 • For store krav på ens uddannelse
 • Mobning 
 • Forældres skilsmisse
 • Misbrug
Stemmen kan sige: "Du dør, næste gang du tager hjem. Så bliver himlen mørk, og du bliver ramt af lynet."
Ida 17 år

Symptomer på skizofreni

Forskellige symptomer

Symptomerne på skizofreni kan variere over tid fra person til person. Hos nogle børn og unge forsvinder symptomerne, så de kan leve deres liv på samme måde som deres jævnaldrende. Andre opnår et godt liv med medicinsk behandling. Nogle bliver syge i perioder og må indlægges. Andre igen vil være påvirkede af sygdommen hele livet.

Symptomer på skizofreni kan deles op i forskellige hovedgrupper:

Psykotiske symptomer

Symptomer, der ikke har været der før, men er kommet til, fx hallucinationer.

Tab af færdigheder

Færdigheder man tidligere har haft, men er gået tabt, fx manglende initiativ.

Kognitive forstyrrelser

Ændringer i tænkningen, fx koncentrationen.

Grundsymptomer

Ændring i bevidstheden omkring hvem man selv og andre er.

Hallucinationer

En hallucination vil sige, at hjernen fejlagtigt opfatter et sanseindtryk, som ikke er til stede. Det kan ske på alle sanser: 

Hørelsen

Mange unge hører stemmer, som siger til dem, at de skal skade sig selv.

Smagssansen

Ting kan fx smage råddent eller af benzin.

Synssansen

Man kan fx  se mennesker, der ikke er der i virkeligheden.

Lugtesansen

Man kan fx opleve at kunne lugte giftgas.

Følesansen

Man kan fx have en oplevelse af, at nogen rører ved en.

Vrangforestillinger

Vrangforestillinger er forestillinger, som kun giver mening for barnet eller den unge. Det er ikke muligt at overbevise barnet eller den unge om, at forestillingen er forkert.

De mest almindelige vrangforestillinger er paranoide forestillinger. Har man det, føler man sig overvåget og forfulgt. Man kan fx føle sig forfulgt af CIA, fordi man mener, at man har en eftertragtet viden.

Man kan også have selvhenførende forestillinger. Det vil sige, at man eksempelvis er overbevist om, at man har en mission, hvor man skal redde verden.

Nogle har desuden forestillinger om, at deres krop har ændret sig. Hovedet er måske ved at falde af, organer flytter rundt i kroppen, eller kroppen er ved at gå i opløsning.

Mange vrangforestillinger er præget af en bagvendt logik. Det vil sige, at alt bestyrker forestillingen. Enhver erfaring, som for andre ville afkræfte forestillingen, vil for den syge være et bevis på, at forestillingen er rigtig. Det kan derfor være meget svært at ændre på vrangforestillinger.

Sprog- og tankeforstyrrelser

Måden, man tænker og taler på, kan ændres, så det kan blive svært for andre at følge med. Sproget kan blive mindre udtryksfuldt med ord, som kun giver mening for en selv. Fx kan man give ordene en ny mening eller danne ord, som ikke findes.

Sproget kan ændres så meget, at andre slet ikke kan forstå det, man siger. Man kan også opfatte andres udtalelser meget konkret. Hvis en person eksempelvis siger: "Jeg dør af grin!", kan det blive opfattet som om, at vedkommende rent faktisk dør. 

Tankeforstyrrelser

Mange unge, der lider af skizofreni, oplever tankeforstyrrelser. De påvirker den unges funktion i dagligdagen. Nogle beskriver, at de i perioder er fuldstændig tanketomme. De kan måske også have en oplevelse af, at tankerne ikke føles som deres egne. I stedet føles det som om, de er påført udefra af fx rumvæsner. Andre beskriver en følelse af, at folk kan høre deres tanker, hvis de fx kommer for tæt på.

Modtagelse i Skejby

Bevægeforstyrrelser

Bevægeforstyrrelser kaldes også katatoni. De optrådte tidligere i alvorligere grad og oftere end i dag. Nogle kunne stå fastfrosset i forvredne stillinger i meget lang tid eller ligge helt ubevægelige i sengen.

I dag er de katatone symptomer mindre tydelige. Mange kan dog have en oplevelse af, at deres bevægelser er blevet langsommere, eller at de er blevet mere kropsligt urolige. Nogle har aparte små bevægelser. De kan fx gå på tæer, ae sig på hovedet på en bestemt måde eller have hævede øjenbryn hele tiden.

Tab af færdigheder

Flere oplever tab af tidligere færdigheder. Du kan altså ikke det samme, som du kunne før. De tab kan gøre det svært at få en normal dagligdag til at køre, bl.a. fordi du mangler overblik og overskud.

På hospitalet vil du måske høre din læge bruge ordene "negative symptomer". Det er blot et andet navn for at miste færdigheder. Det er vigtigt at huske på, at disse symptomer ikke er din personlighed. De er tegn på sygdom. Du er stadig det samme menneske, som før du blev syg. Men du kan blandt andet opleve:

Følelsesaffladigelse

Man kan opleve, at følelserne bliver mindre "stærke". Det kan fx være svært at føle rigtig glæde, sorg og vrede.

Initiativløshed og passivitet

Man kan have problemer med at tage initiativ og komme i gang med opgaver. Mange, der lider af skizofreni, får færre interesser og mindre energi.

"Aflæsning" af andre

Man kan få svært ved at forstå og læse andres intentioner og hensigter. Man kan fx tolke tavshed som fjendtlighed eller ikke opfatte, at en ven ønsker at tale om et problem

Isolation

Man kan begynde at holde sig mere for sig selv. Det kan blive svært at udvise og mærke nærhed med andre mennesker. Det kan fx blive ubehageligt at skulle give et andet menneske et knus.

Tvivl/ambivalens

Der kan opstå modsatrettede tanker og følelser, der kan medføre, at man bliver handlingslammet. Det ene øjeblik vil man måske gerne i biografen - det næste vil det være rædselsfuldt at skulle i biografen.

Det er vigtigt at huske på, at disse symptomer ikke er tegn på dovenskab eller manglende vilje til at være social. Det er derimod tegn på sygdom.

Kognitive forstyrrelser

75-80% af børn og unge der lider af skizofreni, har tydelige forstyrrelser i de kognitive funktioner. Det vil sige, at de kan have problemer med:

Opmærksomheden

Man kan ikke koncentrere sig i lang tid ad gangen. Fx kan man få problemer med at gå i skole. Man kan også lettere blive forvirret.

Reaktionstid

Man kan fx have brug for længere tid til at udføre opgaver.

Problemløsning

Man kan fx have svært ved at holde styr på sin økonomi eller planlægge en rejse.

Hukommelsen

Man kan fx have problemer med at lære nye ting, og man kan glemme at holde aftaler.

Grundsymptomer

Grundsymptomer er en række symptomer, som dækker over, at oplevelsen af verden, andre eller "jeg selv" ændrer sig. Den tryghed vi sædvanligvis har omkring, hvem vi er, hvem andre er og hvordan verden er, kan forsvinde.

Man kan være overbevist om, at alle andre mennesker er skuespillere, der kun er ude på at narre en. Man kan også opleve, at ting ændrer farve og udseende. Fornemmelsen af tid kan også ændre sig.

Alle disse symptomer kan vanskeliggøre mange ting i hverdagen. Fx kan det blive svært at fastholde en uddannelse, og det kan blive svært at være sammen med andre mennesker. Nogle kan også have svært at få dækket basale behov, som mad, søvn og hygiejne.

Fra milde til svære forløb

Man kan have et mildt forløb, eller man kan have et svært og livslangt forløb. Den egentlige sygdomsfase begynder ved den første psykotiske episode. For nogle udvikler sygdommen sig stadig, mens de er tilknyttet ungdomspsykiatrien. Derfor kan det være svært at spå om forløbet.

Forskningen viser, at cirka:

 • 20% af dem, der får diagnosen skizofreni,  ikke får nye psykoser. Det kan også være, at symptomerne er så milde, at de ikke overordnet påvirker hverdagen.
 • 30% får tilbagevendende psykotiske symptomer. Men de kan ved hjælp af behandling klare hverdagens krav.
 • 30% har mange psykotiske episoder uden, at der er symptomfrihed imellem.
 • 20% vil have en psykose, som konstant er til stede, og de behandlingsformer der findes, kan ikke forbedre tilstanden.

Man kan godt have mange psykotiske symptomer og være i stand til at gennemføre skole eller en ungdomsuddannelse. Det modsatte kan dog også være tilfældet; at man med få symptomer ikke er i stand til at gennemføre skole og uddannelse. Det afhænger bl.a. af medicinens effekt, og det afhænger af, hvor meget ens kognitive funktioner er påvirket.

Skizofreni og misbrug

Ofte fortæller unge, at de fx ryger hash for at få ro på tankerne. Skizofreni og misbrug er dog et dårligt makkerpar. Rusmidler forværrer psykosen. Mange unge beskriver, at de første psykotiske oplevelser kom i forbindelse med misbrug. 

I forhold til alkohol er det sjældent, at ungdomspsykiatrien møder børn og unge med et alkoholmisbrug. Dog er der stor grund til at være opmærksom på brugen af alkohol. Alkohol kan gøre dig mere impulsiv og forstærke dine følelser. Et stort alkoholmisbrug samtidig med medicinsk behandling kan desuden give leverskader, da leveren kommer på dobbeltarbejde med at udskille både medicin og alkohol.

Tekst på denne side er opdateret januar 2022 (version 1.03).

Senest revideret af: Martin Hansen, overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores sider om skizofreni: www.skz1.ps.rm.dk