Samtale med behandler i psykiatrien

Her kan du læse om autisme hos børn og unge. 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for hjælpen til børn og unge med autisme i Region Midtjylland.

Hvad er autisme?

Autisme er en type udviklingsforstyrrelse. Den ses både hos børn, unge og voksne. Hvis man har autisme, sanser og oplever man verden anderledes end de fleste andre. Det betyder fx, at man har sværere ved at forstå og indgå i sociale sammenhænge.

Autisme er karakteriseret ved:

 1. Vanskeligheder med gensidigt socialt samspil
 2. Afvigelser og begrænsninger i kommunikationen
 3. Tendens til særlig adfærd og interesser, som er præget af rutiner, gentagelser, særlige interesseområder og/eller bevægemønstre.

Hvad skyldes autisme?

Autismespektrumforstyrrelser skyldes en anderledes udvikling i hjernen.  Årsagerne er fortsat usikre. Formentlig er der tale om arvelige faktorer. De har, måske i kombination med påvirkninger under graviditet og fødsel, betydning for, om man udvikler en autismespektrumforstyrrelse.

Undersøgelse for autisme

Før undersøgelsen

Hvis der opstår mistanke om, at jeres barn har vanskeligheder inddrages flere samarbejdspartnere ofte. Det kan fx dreje sig om børnehave og skole. Måske vil kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) og sagsbehandler også deltage. Sammen drøfter I, hvordan jeres barn bedst kan støttes i hverdagen i forhold til udfordringerne.

Hvis der efter indsatsen fortsat er mistanke om, at jeres barn har en autismespektrumforstyrrelse, kan han eller hun blive henvist til undersøgelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Efter aftale med jer kan jeres læge eller en psykolog fra kommunen henvise. Spædbørn kan desuden henvises af sundhedsplejersker.

Observation af leg

En tværfaglig undersøgelse

Undersøgelsen foregår i samarbejde med jer og jeres barn. Ofte vil der også være et samarbejde med jeres barns pædagoger eller lærere.

Undersøgelsen vil som regel foregå ambulant. Det vil sige uden indlæggelse. Men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en kortvarig indlæggelse. Det er et tværfagligt team, som foretager undersøgelsen. I teamet kan fx indgå:

 • børne- og ungdomspsykiatere
 • psykologer
 • pædagoger
 • sygeplejersker
 • socialrådgivere.

En undersøgelse for autismespektrumforstyrrelser kan fx bestå af interviews, observation og psykologiske tests.

Er der mistanke om, at jeres barn har andre psykiatriske vanskeligheder, vurderes det, om det også er relevant med udredning i forhold til dem. Vurderinger, der er lavet før henvisningen bliver taget med i den samlede vurdering.

Ledsagesygdomme

Høj forekomst af andre børnepsykiatriske vanskeligheder

Børn og unge med autisme har en høj forekomst af andre børnepsykiatriske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og sjældne sygdomme. Der er tale om en række forskellige tilstande eller sygdomme. Det er ikke ualmindeligt, at barnet kan have en eller flere af disse tilstande sammen med sin autisme.

Er der tegn på, at dit barn også fejler andet end autisme, er det vigtigt at få fastlagt, hvilke ledsagende tilstande der er tale om. Det er vigtigt for at kunne give den rette behandling.

De ledsagende tilstande gør ofte, at barnets vanskeligheder samlet set bliver mere komplekse. F.eks. kan en tilstand som ADHD hos nogle ”overskygge” symptomer på autisme og gøre det sværere at stille en diagnose.

Normalbegavede med autisme oplever ofte angst, og deres evne til at fungere i hverdagen kan være meget nedsat. Det er derfor vigtigt, at man også giver behandling mod angst.

Behandling af autisme

Specialpædagogisk behandling

Autismespektrumsforstyrrelser er noget, man lever med hele livet. Det kan dog være meget forskelligt, hvordan det kommer til udtryk. Blandt andet har jeres barns alder, andre vanskeligheder og vilkår i hverdagen betydning. Behandlingen tilpasses derfor jeres barns forudsætninger. På samme måde er det vigtigt at finde jeres barns motivation for at lære nyt. 

Indsatsen er bygget på en socialpædagogisk tilgang. Her er der fokus på støtte til trivsel, indlæring og udvikling. Der anvendes behandlingsmetoder som:

 • struktureret pædagogik
 • visuel støtte
 • kompenserende kommunikationsmetoder.

Behandlingen foregår som oftest i barnets nærmiljø. Det vil sige i hjemmet, skole eller daginstitution. Ved mindre børn er der primært fokus på jer som forældre og professionelle omkring barnet. Her oplæres I i at bruge de forskellige behandlingsmetoder

Psykoedukation

Undervisning i psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser kaldes for for psykoedukation. Undervisningen bliver ofte tilbudt til både jer og jeres barn.

Formålet med psykoedukation er at give jer en viden og forståelse for autismespektrumforstyrrelse. Nogle gange tilbydes undervisningen via en app med forskellige relevante emner.

 

 

Støtte og vejledning til familien

Støtte og vejledning bliver som regel varetaget af kommunen. Det kan fx være af en familievejleder eller specialpædagog. Desuden kan man via sin socialrådgiver i kommunen ansøge om særlig støtte. Det kan fx være kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, kurser eller aflastning.

Autisme og medicin

Autismespektrumforstyrrelser kan ikke behandles med medicin. Medicin kan dog være nødvendig til behandling af ledsagende sygdomme. Opstart af medicinsk behandling skal ske hos en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Det er nødvendigt, at speciallægen følger behandlingen i det første stykke tid. Senere kan den varetages af jeres praktiserende læge.

Gode råd til dig, der er pårørende

Som forældre er det vigtigt, at I indstiller jer på, at I har et barn med særlige behov. I er som forældre en meget vigtig del af behandlingen. Det er I, fordi I kender jeres barn og dets vanskeligheder bedst. Børn med autismespektrumforstyrrelser har brug for særlig støtte for at udvikle sig og blive selvhjulpne.

Det er krævende at være forælder til et barn med autismespektrumforstyrrelse. Tag derfor imod hjælp og støtte fra netværket. I kan som familie også have brug for ekstra støtte og aflastning fra kommunen.

Gode råd til forældre:

 • Søg viden om autismespektrumforstyrrelser
 • Deltag i psykoedukation og kurser
 • Spørg, hvis der er noget, du ikke forstår
 • Tag imod hjælp og aflastning
 • Vær særlig opmærksom på  eventuelle søskendes behov og reaktioner
 • Indgå i fællesskaber med andre. Flere patient- og pårørendeforeninger arrangerer grupper for forældre.
Vi blev ved med at behandle hende som et normalt barn, men det skulle vi slet ikke. Hun kunne ikke forstå, hvad vi ville have hende til. Først da vi fik diagnosen forstod vi, at hun er et anderledes barn og skal behandles anderledes.
Helene og Søren, forældre til Alberte på 8 år, der har autisme

Særligt for søskende

Har din søster eller bror en psykisk sygdom?

Så tag et kig på vores side om at være barn i en familie med psykisk sygdom. Her er vigtig viden og gode råd til dig, der har en søskende med en psykisk sygdom.

Foreninger og tilbud til børn og unge

Mindhelper - guider unge gennem hårde tider

Råd og vejledning til unge mellem 13-20 år
mindhelper.dk

Snak om det

Inspiration til snak med børn om sindet og psykiske lidelser
snakomdet.dk

Headspace

Rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år
headspace.dk

Rådgivningstelefonen

Den Psykiatriske Rådgivningstelefon

Du kan døgnet rundt ringe anonymt til Psykiatrisk Rådgivningstelefon og få rådgivning på 78 47 04 70. Her sidder psykiatriske medarbejdere, der kan give dig vejledning.

Rådgiverne kan ikke yde behandling og du kan ikke blive indlagt via Rådgivningstelefonen.

Tekst på denne side er opdateret marts 2022(version 1.03).

Senest revideret af: Sanne Lemcke, forskningssygeplejerske ved  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Direkte link til denne side: www.print.aut1.ps.rm.dk