Selvbestemmelse og samtykke til behandling


Som patient bestemmer du selv, om en tilbudt undersøgelse eller behandling skal begyndes, medmindre andet følger af særlige bestemmelser i lovgivningen.

Dit samtykke skal gives på baggrund af den information, du har fået (informeret samtykke). Du kan altid trække dit samtykke til behandling tilbage. I de fleste situationer vil man gå ud fra, at du er indforstået med at blive behandlet, hvis du ikke selv siger fra. 

Særligt vedrørende personer under 18 år


Retten til selv at bestemme og give samtykke gælder, fra du er fyldt 15 år. Er du mellem 15-17 år, kan du derfor selv give samtykke til behandling. Da du – som mindreårig – stadig er under forældremyndighed, skal den /dem der har forældremyndigheden også have information og inddrages i din beslutning. 

Hvis der er uenighed mellem dig og den/dem der har forældremyndigheden, er det dig, der selv kan bestemme. Hvis det af det sundhedsfaglige personale vurderes, at du ikke er moden nok til at overskue følgerne, er det den/dem der har forældremyndigheden, der skal meddele samtykke. 

Hvis du er under 15 år, giver den/dem der har forældremyndigheden samtykke på dine vegne.


Varigt inhabile


For en patient der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, er det de nærmeste pårørende eller værgen der giver informeret samtykke. 

Akut behandling


Hvis du er i en livstruende situation og har behov for øjeblikkelig behandling, men ikke kan give samtykke, f.eks. fordi du befinder dig i en bevidstløs tilstand, vil du blive behandlet uden samtykke. 

Psykiatriloven


Under visse særlige betingelser giver psykiatriloven mulighed for at iværksætte frihedsberøvelse og behandling på psykiatrisk afdeling uden dit informerede samtykke. Loven giver også mulighed for anvendelse af anden tvang. Tvang kan dog først anvendes, når der er gjort, hvad der er muligt for at opnå dit samtykke, og altid efter det mindste middels princip.

Der er knyttet strenge betingelser til anvendelsen af tvang, og patienter, der udsættes for tvang, har særlige rettigheder, f.eks. hurtig klageadgang og tildeling af en patientrådgiver, der skal vejlede og bistå, bl.a. i forbindelse med eventuelle klager.