Med denne side ønsker Regionspsykiatrien i Region Midtjylland at give dig information om dine rettigheder som patient.

Vi håber, at det vil give dig svar på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med din behandling. På siden kan du også finde information om, hvor du kan få yderligere oplysninger

Vi har valgt ikke at henvise til konkrete love og regler, da de ofte bliver ændret. I stedet henviser vi til hjemmesider med et opdateret regelsæt.

Du kan også læse, hvordan du kan klage, hvis der er noget omkring din behandling, som du er utilfreds med.

Du kan finde information om de forskellige psykiske sygdomme på psykiatriens hjemmeside.

Kontaktperson

Samarbejde med dine pårørende

Ret til information om din sygdom og behandling

Bisidder

Behandlingsplan

Selvbestemmelse og informeret samtykke

Patientrådgiver

Tavshedspligt

Videregivelse og indhentning af oplysninger

Aktindsigt

Elektronisk journal (Min Sundhedsjournal)

Tolk

Mulighed for at klage

Patientkontoret

Hvis noget går galt

Patienterstatningen

Frit sygehusvalg

Ret til hurtig udredning

Udvidet ret til behandling

Kørsel til og fra hospital

Yderligere information

www.naevneneshus.dk
Her kan du finde information om Det Psykiatriske Patientklagenævn.

www.patienterstatningen.dk
Patienterstatningens hjemmeside med oplysninger om den offentlige erstatningsordning for patienter.

www.psykiatrien.rm.dk
Regionspsykiatriens hjemmeside. Følg link til patient / rettigheder.

www.retsinformation.dk
På hjemmesiden kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulæ- rer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder samt i Folketingets dokumenter.

www.rm.dk
Region Midtjyllands hjemmeside. Her kan du blandt andet finde oplysninger om Patientkontoret.

www.sst.dk
Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du bl.a. finder oplysninger om tavshedspligt m.v.

www.stps.dk
Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

www.stpk.dk
Styrelsen for Patientklagers hjemmeside med oplysninger om bl.a. patientklager, erstatning og utilsigtede hændelser.

www.sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside bl.a. med oplysninger om patientrettigheder m.v.

www.sundhed.dk
sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet.

Du kan også finde andre relevante informationer via de forskellige bruger- og pårørendeforeninger

v. 1.11