I særlige tilfælde er brugen af tvang over for psykiatriske patienter nødvendig af hensyn til patienten selv eller andre personer. Tvang kan være frihedsberøvelse og behandling under tvang.  

I nogle tilfælde kan du blive indlagt mod din egen vilje.
Læs mere om tvangsindlæggelse her (via sundhed.dk)

Der må ikke bruges tvang, før der er gjort alt for at få patienten til at medvirke frivilligt. 

Tvang skal udøves så skånsomt som muligt, med størst mulig hensyn til patienten, så patienten ikke oplever unødig krænkelse eller ulempe.

Hvis du udsættes for tvang, vil du få beskikket en patientrådgiver, der vil varetage dine interesser, herunder rådgive og hjælpe dig med eventuelle klager til patientklagenævnet og domstolene.

Reglerne om anvendelse af tvang i psykiatrien står i Psykiatriloven.