Læs om:  

Udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling 

Du bliver udskrevet, når din psykiske tilstand er stabil og målene for din behandling er nået.

Et af de vigtigste samarbejdsredskaber mellem dig og personalet er din behandlingsplan , som du får udleveret.  

Et godt udskrivelsesforløb skabes ved, at: 

 • du og dine pårørende (hvis du giver tilladelse til det) altid inddrages og bliver informeret om:
  - diagnose
  - plan for din behandling og for hvordan du kommer dig bedst muligt
  - risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandling fremfor ikke behandling 
 • der lægges en plan for at forebygge, at du får tilbagefald og at der udarbejdes en skriftlig udskrivningsaftale, hvis du har problemer, der skal tages særligt hånd om 
 • hvis du har haft eller skal have hjælp fra kommunen, så sørger afdelingen for kontakt til kommunen, inden du bliver udskrevet og i det hele taget for at lave aftaler inden din udskrivelse
 • hvis du efter udskrivelsen skal modtage eller genoptage et ambulant behandlingstilbud så sørger afdelingen for kontakt til ambulatoriet og din nye eller kendte behandler, inden du bliver udskrevet 

Patientinformationen "Fra indlagt til udskrevet

I forbindelse med din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, i Region Midtjylland, får du udleveret en pjece "Fra indlagt til udskrevet: Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling" " 

Det ligger kun online tilgængeligt. 

Du kan bruge patientinformationen som en arbejdsbog. Eventuelt sammen med en ven eller en pårørende. Du kan b.la. læse om behandlingsplan, udskrivningssamtale, betydningen af dit netværk, forebyggelses- og kriseplan, behandling efter indlæggelse og bolig og arbejdssituation efter indlæggelse 

Afslutning af behandling i den ambulante behandlingspsykiatri 

Regionspsykiatrien orienterer din egen læge via en epikrise (et kort sammendrag af din sygehistorie) Alle andre, f.eks. pårørende, kommunen, bosted m.fl., skal du aktivt give tilladelse til, at regionspsykiatrien kontakter. Det sker enten på et møde eller i form af anden kontakt. 

Regionspsykiatrien videregiver informationer til din praktiserende læge eller praktiserende speciallæge om diagnose, behandlingen samt anbefalinger til fremtidige tiltag. 

Efter behandlingen i psykiatrien

Det er vigtigt for et behandlingsforløb, at man vurderer, hvilke behandlings- eller støttemæssige behov, der er brug for efter behandlingen.  

Opgaverne i forbindelse med afslutning af din behandling fordeles mellem regionspsykiatrien, den praktiserende læge og kommunen: 
 

Regionspsykiatrien har ansvaret for: 

 • at medinddrage, informere og undervise dig og dine pårørende, så I er velforberedte og har mulighed for at påtage jer et medansvar for situationen, når behandlingen er afsluttet
 • at inddrage de relevante parter, der skal bidrage med støttetilbud 

Den praktiserende læge har ansvaret for: 

 • at være tovholder for det samlede behandlingsforløb
 • at følge op på den igangsatte behandling, herunder den medicinske behandling 

Kommunen har ansvaret for at vurdere behovet for støtte samt tage stilling til eventuel tildeling af: 

 • socialpsykiatrisk støtte, f.eks. støtte i eget hjem, dagtilbud eller døgntilbud
 • sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, f.eks. hjælp til sundere livsstil og undervisning
 • at bistå dig med råd, vejledning og eventuel hjælp i forhold til forsørgelse, beskæftigelse, uddannelse, familie m.m.
 • Ved udskrivelse er sagsbehandlingen kommunens ansvar, hvis du f.eks. skal have et socialpsykiatriske tilbud, hvor du kan få hjælp og støtte til at klare din hverdag 

Det er kommunen, der er myndighed, og det er alene kommunen, der afgør, om du er berettiget til sociale ydelser. Behandlingsstedet kan diskutere generelle støttemuligheder efter udskrivelse med dig og kan foreslå din sagsbehandler, at du får social støtte. 

Du har altid ret til at henvende dig til din kommune, hvis du har brug for hjælp eller få svar på spørgsmål.

Du kan altid, hele døgnet rundt, henvende dig til Regionspsykiatrien Akuttelefon på 78 470 470