Du bliver udskrevet fra en afdeling eller bliver afsluttet fra ambulant behandling, når lægen vurderer:

Det er vigtigt for et behandlingsforløb, at man vurderer, hvilke behandlings- eller støttemæssige behov, der er brug for efter behandlingen i regionspsykiatrien


Opgaverne i forbindelse med afslutning af din behandling fordeles mellem:


Regionspsykiatrien, der har ansvaret for:

  • at medinddrage, informere og undervise dig og dine pårørende, så I er velforberedte og har mulighed for at påtage jer et medansvar for situationen, når behandlingen er afsluttet
  • at lægge en plan for din udskrivelse og udarbejde en skriftlig udskrivelsesaftale, hvis din situation kræver det
  • at inddrage de relevante parter, der skal bidrage med støttetilbud
  • at videregive informationer til den praktiserende læge eller praktiserende speciallæge om behandlingen samt anbefalinger til fremtidige tiltag. Det kaldes en epikrise

Den praktiserende læge, der har ansvaret for:

  • at være tovholder for det samlede behandlingsforløb
  • at følge op på den igangsatte behandling, herunder den medicinske behandling

Kommunen, der har ansvaret for at vurdere behovet for støtte samt tage stilling til eventuel tildeling af:

  • socialpsykiatrisk støtte, f.eks. støtte i eget hjem, dagtilbud eller døgntilbud
  • sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, f.eks. hjælp til sundere livsstil og undervisning
  • at bistå borgeren med råd, vejledning og eventuel hjælp i forhold til forsørgelse, beskæftigelse, uddannelse, familie m.m.

Ved udskrivelse er sagsbehandlingen kommunens ansvar, hvis du f.eks. skal have et socialpsykiatriske tilbud, hvor du kan få hjælp og støtte til at klare din hverdag 

Det er kommunen, der er myndighed, og det er alene kommunen, der afgør om du er berettiget til sociale ydelser.
Behandlingsstedet kan diskutere generelle støttemuligheder efter udskrivelse med dig og kan foreslå din sagsbehandler, at du får social støtte.

Du har altid ret til at henvende dig til din kommune, hvis du har brug for hjælp eller få svar på spørgsmål.