Kvalitet og IT bidrager overordnet til fortsat udvikling og sikring af kvalitet og patient/brugersikkerhed i psykiatri- og socialområdet.


Afdelingen udarbejder ledelsesmæssige beslutningsoplæg af strategisk eller driftsmæssig karakter inden for kvalitet. Vi bistår og vejleder de psykiatriske afdelinger og specialområder med at operationalisere disse beslutninger ligesom vi koordinerer på tværs af afdelinger og specialområder.


Opgaverne udspringer ofte af nationale eller regionale strategier og metoder og vi indgår i nationale og regionale fora for at sikre sammenhæng ud og ind i organisationen.


Centrale faser i opgaveløsningen er at beskrive god praksis, implementere, monitorere samt planlægge videre udvikling. Vi indgår i evaluerings- og projektdesign i forhold til særlige tiltag.
Vi løser opgaver i tæt dialog og samarbejde med afdelings- og specialområdeledere og med lokale kvalitetskoordinatorer. En del af dialogen foregår i netværk, ved hjælp af intranettet og i form af nyhedsbreve.

Opgaverne kan inddeles i relation til psykiatri og social.


Psykiatriopgaver

 • Bruger- pårørende politik herunder initiativer om inddragelse
 • Bruger- pårørende tilfredshedsundersøgelser
 • Kliniske databaser, ADHD, Skizofreni og depression og forbedring af tilbud til disse patientkategorier
 • Patientsikkerhed og risikostyring
 • Dokumentstyring, udarbejde retningslinjer for god praksis, e-Dok
 • Hygiejnesikkerhed
 • Den psykiatriske database, herunder tvangsmonitorering
 • Projekt reduktion af tvang i psykiatrien
 • Sikre at vi lever op til Den Danske Kvalitetsmodel II samt akkrediteringsforberedelse
 • Monitorering og databehandling af udvalgte områder for god kvalitet i psykiatrien
 • Koordinere tværgående forbedringstiltag og handleplaner afledt af monitorering
 • Medicineringssikkerhed
 • Sammenhæng mellem kvalitetsdokumentation og SFI


Socialopgaver

 • Dokumentationspraksis, herunder Resultatdokumentation, SIP og andre former
 • Beskrivelse af god praksis for udvalgte emner igennem fælles retningsgivende dokumenter
 • Sikre at vi lever op til Socialtilsynets Kvalitetsmodel, Dansk Kvalitetsmodel for Socialområdet samt ekstern evalueringsforberedelse
 • Monitorere udvalgte områder for god kvalitet i socialområdet
 • Koordinere tværgående forbedringstiltag herunder opfølgning efter intern og ekstern evaluering og tilsyn
 • Politik for bruger og pårørende på det sociale område
 • Tilfredshedsundersøgelser