Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatri og Social
den 26. februar 2021 kl. 12:00
i Videomøde - Alle ringer til: meet.rm45@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-13-3-81-20

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra HMU-mødet den 10. december 2020 (12.00-12.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for mødet
 • godkender referat fra HMU-mødet den 10. december 2020.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

2. COVID-19 (12.05-12.15)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status på COVID-19 situationen for hhv. Psykiatrien og Socialområdet.

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-63-20

3. HMU Underudvalget samt ulykkesdata, m.m. (12.15-12.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orientering fra seneste møde i HMU's Underudvalg for Sikkerhed og Arbejdsmiljø til efterretning
 • tager orientering jf. bilagsmaterialet til efterretning
 • drøfter eventuelle opfølgende tiltag (enhedsopdelte drøftelser S og P)

Sagsfremstilling

1. Socialområdet, kort beskrivelse af data


1.1. Ulykker på LMU-niveau, 2019-2020

Af tabel 1 fremgår det, at det samlede antal ulykker er steget med 51 ulykker fra 214 ulykker i 2019 til 265 ulykker i 2020. Der er en stigning i fraværsulykkerne i perioden på 57, hvoraf de 30 er Covid-19 ulykker. Ulykker med psykisk vold er steget med 15, mens ulykker med fysisk vold ligger på samme niveau som i 2019 med 68 ulykker. Voldsulykker med fravær er samlet set steget fra 35 til 44 i perioden.

Samlet set er ulykkerne i særlig grad steget hos SUA og SOH, mens der er sket fald hos SBU og DOK.


Antallet af politianmeldelser er samlet set faldet i Socialområdet fra 83 i 2019 til 66 i 2020 - særligt oplever SUA et fald, mens DOK oplever en stigning på dobbelt på mange anmeldelser i 2020 sammenlignet med 2019.


1.2. Ulykker på driftsniveau 2012-2020

Tabel 2 og 3 viser antal ulykker for Socialområdet fordelt på skadestyper for hhv. ulykker med og uden fravær.


Det fremgår af tabel 2, at

 • Der er sket en stigning på 25 ulykker med fravær fra 2019 til 2020, hvoraf 6 af ulykkerne er sket for nyansatte
 • Det er særligt ulykker med psykisk vold og sammenstød, som er steget i perioden
 • Faldulykker er faldet med 6 ulykker i perioden


Det fremgår af tabel 3, at

 • Der er sket et lille fald på 6 i ulykker uden fravær fra 2019 til 2020
 • Ulykker uden fravær blandt nyansatte er steget med 3 på trods af et samlet fald i ulykker uden fravær
 • Uhensigtsmæssig vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger er faldet med 5 ulykker, mens ulykker med psykisk vold er steget med 4.


For Socialområdet kan det særligt fremhæves, at der samlet set på tværs af ulykker med og uden fravær er sket en stigning i ulykker med psykisk vold, mens der er sket et fald i faldulykker.


1.3. Nyansattes andel af ulykker m/u fravær fordelt på skadestyper 2020

Det fremgår af tabel 4, at ulykker blandt nyansatte samlet set udgør 35% af alle ulykker med og uden fravær. De nyansatte har en særlig høj andel af alle ulykker inden for skadestyperne fysisk vold (43%), traumatiske hændelser (57%), akutte tunge belastninger med personer (43) og akutte tunge belastninger med ting (50%).


1.4. Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Tabel 5 viser, at antallet af påbud er steget med 5 påbud fra 2019 til 2020. Heraf er 3 strakspåbud, som alle går på temaer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Der blev i alt givet 2 vejledninger og 2 afgørelser uden handlepligt. Der ud over har Socialområdet fået 48 grønne smileys.


2. HMU-drøftelser vedrørende sociale område

HMU bedes drøfte, hvorvidt data kalder på indsatser. Der kan tages inspiration i nedenstående spørgsmål:


 • Hvordan kan antallet af ulykker med psykisk vold nedbringes?
 • Hvordan får vi videndelt og omsat viden fra dybdegående og strukturerede analyser?
 • Hvordan sikres det, at nyansattes ulykker forebygges?
 • Hvilke indsatser kalder stigningen i påbud på?


HMU bedes afslutningsvist drøfte, hvorvidt der er behov for andet/mere data til disse drøftelser fremover.3. Psykiatrien, kort beskrivelse af data
3.1. Ulykker på LMU-niveau, 2019-2020

Der har været 31 Covid19-anmeldelser i 2020.


Tabel 1 viser, at det samlede antal ulykker stiger fra 257 i 2019 til 281 ulykker i 2020 (+9%).

Tabel 1.1. viser, at antallet af anmeldelser (pba. primært fysisk vold) er steget i RP Midt med 32 (53 til 85), RP Randers med 18 (9 til 27) og AfP med 13 (47 til 60).

Antallet af anmeldelser er faldet i ADA med 19 (43 til 24, jævnt fordelt over kategorier, fysisk vold uændret) og RP Vest med 14 (50 til 36, fysisk vold her faldet med 30%).


Tabel 1 viser også, at antallet af politianmeldelser stiger fra 66 (2019) til 72 (2020). Antallet af anmeldelser er faldet med 9 i BUA, men steget med 8 i RP Randers og 11 i RP Midt (ikke vist i tabel). Politianmeldelserne vedrører de anmeldelser, hvor er en patient/borger/pårørende har været skadevoldende overfor en eller flere medarbejdere.


Tabel 2 viser, at andelen af ulykker med/uden fravær på tværs af 2019/2020 er uændret.


Tabel 3 viser, at andelen af voldsulykker/ikke-voldsulykker med fravær er stort set uændret på tværs af 2019/2020.


3.2. Ulykker på driftsniveau 2012-2020

Tabel 4+5 viser fordelingerne inden for de enkelte skadestyper i psykiatrien, hvor der ikke er de store ændringer 2019/2020. Tabel 3 viser, at antallet af ulykker med fravær for nyansatte stort set er uændret. Tabel 5 viser, at antallet af ulykker uden fravær for nyansatte er faldende. Tabel 6 viser hvor stor en andel de nyansatte andrager i de samlede ulykker. Af de 106 ulykker med nyansatte sker de 70 af ulykkerne indenfor de første 6 mdr., og de sidste 36 af ulykkerne sker fra 6. - 12. måned.


3.3. Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Antal påbud fordelt på arbejdsmiljøemner fremgår af tabel 7. Arbejdstilsynet har i 2020 afgivet 2 strakspåbud, 3 påbud og 3 afgørelser uden handlepligt. Afgørelse u. handlepligt afsiges, såfremt at enheden indenfor høringsfasen retter op på forholdene.

Som følge af Covid19 har Arbejdstilsynets udgående funktioner været kraftigt neddroslet i 2020, hvorfor sammenligning med tidligere år ikke giver mening.


4. HMU-drøftelser vedrørende psykiatrien

HMU bedes drøfte, hvorvidt data kalder på indsatser. Der kan tages inspiration i nedenstående spørgsmål:


 • Hvordan kan antallet af ulykker med fysisk vold nedbringes?
 • Hvordan får vi bedst videndelt og omsat viden fra dybdegående og strukturerede analyser?
 • Hvordan sikres det, at nyansattes ulykker forebygges?


HMU bedes afslutningsvist drøfte, hvorvidt der er behov for andet/mere data til disse drøftelser fremover.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

4. Orientering om de strategiske årsplansindsatser (12.45-13.05)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Drøftes i grupperne fra forrige punkt.


Der gives en orientering om arbejdet med årsplansindsatserne for hhv. psykiatrien og socialområdet.


I forhold til psykiatrien vil der desuden blive orienteret om en kommende inddragelsesproces vedr. styrkelse af tværfagligheden i psykiatrien mhp at imødekomme nogle af de rekruteringsudfordringer der opleves.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

5. Pause (13.05-13.20)

Sagsfremstilling

Efter pausen ringes der igen op til meet.rm45@rooms.rm.dk

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

6. Orientering om MinLog i sundhedhedsjournalen - borgerens adgang til oplysninger (13.20-13.35)

Det indstilles, at HMU

 • tager ændringen til efterretning
 • drøfter hvilke konsekvenser der kan være ved, at borgere/patienter kan se oplysninger på ansatte, som foretager opslag

Sagsfremstilling

Borgere vil i den nærmeste fremtid få adgang til at se navn, titel og afdeling på alle, som har slået op i deres sundhedsjournal (MinLog). RMU har drøftet emnet og ønsker ligeledes en drøftelse i HMU'erne.


Slår en ansat op i EPJ, sendes data om tidspunkt for opslaget, ansattes navn, titel, hospital og afdeling til Sundhed.dk og vises i MinLog. Alle opslag vil nu blive vist. Det gælder både opslag fra it-hjælpere, kvalitetsfolk og fra fx patientkontoret. Patienter vil derfor pludselig se navne i deres journal, som de ikke har kendskab til modsat tidligere, hvor man kun kunne se opslag fra behandlere i forbindelse med aktuel behandling.


Som det fremgår af vedlagte referat fra mødet i Regions-MEDudvalget 18. december, er man bekymret for, at medarbejdere kan blive udsat for trusler eller vold på grundlag af oplysninger i MinLog. Denne problematik gælder også medarbejdere som allerede nu er synlige iforbindelse med opslag i journal (behandlere).


Dette har været rejst både i høringssvar fra regionerne og efterfølgende i forhold til Folketinget. Der henvises til dette bilag med henblik på uddybning af punktet og drøftelserne i RMU.


Ændringen i forhold til at alle opslag nu vises skulle have været igangsat fra den 24. januar, men er blevet udsat indtil videre.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-52-20

7. Orientering om proces vedr. krænkende handlinger og seksuel chikane (13.35-13.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

På HMU-mødet 21. oktober 2021 blev det besluttet at dagsordensætte "krænkende handlinger og seksuel chikane" på et kommende HMU-møde. Punktet er løbende blevet Covid-19-udskudt, eftersom formandsskabet ønskede en grundig ikke-virtuel behandling af emnet.


Formandsskabet har besluttet at afvente en HMU-drøftelse til efter, at RMU (16. april 2021) har behandlet emnet. På RMU's møde vil en ny politik, med overskriften "Politik om vold og krænkende handlinger, herunder mobning, seksuel chikane og sexisme", nemlig blive behandlet.


De lokale MED-udvalg på socialområdet og i psykiatrien vil forud for næste møde i HMU (maj måned) blive bedt om at give en kort skriftlig status på deres eventuelle arbejde med emnet. En sådan årlig tilbagemelding er tillige en del af ovenstående politik-udkast.


Skrivelse fra Beskæftigelsesministeriet med gode råd til forebyggelse er vedlagt til orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

8. Regnskab 2020 (13.45-13.55)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter regnskab 2020 for hhv. Socialområdet og Psykiatrien

Sagsfremstilling

Socialområdet:

Socialområdets regnskabsresultat fremgår af medfølgende bilag.


Psykiatrien:

Psykiatriens regnskabsresultat fremgår af medfølgende bilag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

9. Status for udpegning/valg til MED (13.55-14.00)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter status for udpegning/valg til MED

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig orientering om seneste status ift. udpegning/valg til MED.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

10. Tilbagemelding fra RMU (14.00-14.05)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen fra de seneste RMU møder til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har senest været møde den 18. december 2020 og 8. februar 2021. Der forefindes endnu ikke en skriftlig opsummering af mødet den 8. februar. Der gives derfor en mundtlig status vedr. dette møde.


De væsentligste informationer fra RMU-mødet den 18. december 2020 til videreformidling til HMU’erne:

 • Den alvorlige situation med hensyn til stigende smitte og flere indlagte med COVID-19 blev drøftet. Det blev understreget, at det brev, der er udsendt fra regionsdirektøren om omlægning af ferie alene er tænkt som en venlig appel. Der var enighed om, at vi har fælles intentioner om at være så dialogbaserede som muligt og hjælpe hinanden gennem en svær tid, hvor mange er under stort pres. Også når det handler om bemanding af beredskaber og behov for ekstra personale. Der er behov for både langsigtet planlægning og fleksibilitet. Der blev orienteret om status vedrørende beredskabsaftaler med de faglige organisationer. Der er indgået aftale med DSR og skrevet ud til de andre relevante regionale organisationer om muligheden for at koble sig på. Der forventes indgået flere aftaler i den nærmeste fremtid. Der arbejdes systematisk med test og kontrol af værnemidler, og der foreligger gode råd om anvendelsen. Der kommunikeres herom i samarbejde med hospitalerne.


 • RMU godkendte oprettelsen af to nye Hoved-MEDudvalg for henholdsvis Psykiatrien og Socialområdet.


 • Der er kommunikation på vej til bl.a. HMU'erne om borgernes adgang til, at de fra begyndelsen af 2021 får adgang til at se navn, titel og afdeling på alle, der har slået op i deres sundhedsjournal. Der er stillet forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om, hvorvidt personalet i psykiatrien fremover kan bruge et tjenestenummer i stedet for deres fulde navn, når de registrerer i en patients journal, så personalet ikke skal leve i frygt for at blive opsøgt af en patient i affekt.


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-72-20

11. Orientering om rekruttering af udenlandske speciallæger til psykiatrien (14.05-14.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Hospitalsledelsen har den 8.12.2021 besluttet at igangsætte en fælles rekruttering af udenlandske speciallæger til psykiatrien. I første rul indgår Regionspsykiatrierne Vest, Randers og Horsens, hvor planen er at rekruttere ialt fem læger. Psykiatristaben (KITU) organiserer indsatsen der omhandler annoncering, rekruttering, sprogundervisning og onboarding i afdelingerne samt netværksdannelse og jobsøgning for ægtefæller.


Til annoncering og screening benyttes de rekrutteringsfirmaer, som Koncern HR Region Midtjylland har indgået rammeaftale med. Stillingerne annonceres i ca. 5 uger fra den 10.2.21. i hele Europa via Work in Denmarks EURES-netværk, rekrutteringsfirmaerne og andre samarbejdspartnere. Endvidere opfordres alle medarbejdere med kontakter i udlandet til at dele opslaget. Afhængigt af antallet af ansøgere kan ansøgningsfristen forlænges.


Se link til stillingerne her: https://rm.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=689111bf-2a7c-4901-95e6-7c1e553c3001


Ifølge planen skal samtaler og besøg i afdelingerne afholdes i foråret 2021, med lægernes start i Danmark i sensommeren 2021. Det første halve år skal de have intensiv danskundervisning med gradvis mere tilknytning til afdleingen. Lægernes løn betales af centrale midler det første halve år.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

12. Opfølgning fra LMU'ernes drøftelse af timelønsansattes merarbejde (14.10-14.15)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter LMU'ernes tilbagemeldinger

Sagsfremstilling

På HMU møde den 21. oktober 2020 havde HMU en drøftelse af anvendelsen af timelønsansatte og merarbejde. LMU'erne blev efterfølgende bedt om at drøfte emnet. Dette med henblik på at man lokalt får forholdt sig til i hvilken grad det opleves, som et problem og hvordan det håndteres/kan håndteres


LMU'erne blev bedt om at give en tilbagemelding på drøftelsen senest den 5. februar 2021. De indkomne tilbagemeldinger er vedhæftet dagsordenspunktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

13. Orientering om byggerier i Psykiatrien (14.15-14.20)

Det indstilles, at HMU

 • orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med aktuelle byggeprojekter i Psykiatrien
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-81-20

14. Eventuelt og evaluering (14.20-14.25)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt og evaluerer mødet
Tilbage til toppen