MED-organisationen:

Du kan kontakte HMU’s formandskab, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til HMU.

Formand for HMU
Hospitalsdirektør
Tina Ebler
tinebl@rm.dk
2785 4484

Næstformænd for HMU:

FTR
Henrik Ørskov Larsen
henrilse@rm.dk
2094 2571

TR
Peder Appel Würtz
peder.wuertz@psykiatrien.rm.dk
2177 8789

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatrien
den 19. maj 2022 kl. 09:00
i Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

 


Sagnr.: 1-13-3-135-21

1. Ankomst og morgenmad (09.00-09.30)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

2. Rundkredsøvelse (09.30-10.30)

Det indstilles, at HMU

 • gennemfører rundkredsøvelsen

Sagsfremstilling

Mødet starter med rundkredsøvelse, hvor der vil være plads til en uformel dialog. Alle medbringer en genstand som man fortæller om. Det kan være noget, som er personligt eller vedrører sit arbejde. Det er op til den enkelte.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

3. Godkendelse af dagsorden og referater (10.30 - 10.35)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for mødet
 • godkender vedlagte referat


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

4. Status Psykiatrien (10.35-10.45)

Det indstilles, at HMU

 • tager orientering om Psykiatriens status til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status af Psykiatrien.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

5. Orientering om Psykiatriakademiet (10.45-10.50)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en kort status ift. arbejdet med Psykiatriakademiet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

6. Pause (10.50-11.00)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-114-20

7. Underudvalget f. Arbejdsmiljø og Sikkerhed, en status fra sidste møde (11.00 - 11.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Underudvalget orienterer fra deres møde 8. april 2022, herunder de lokale arbejdsmiljøkoordinatorers udarbejdelse af tips til reduktion af arbejdsulykker.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

8. Aktuelle byggerier (11.10-11.20)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status på aktuelle byggerier i Psykiatrien

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

9. Orientering fra seneste RMU møde (11.20.11.25)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Referat fra det ordinære RMU-møde den 7. april er frigivet og tilgængelig via First Agenda.


De væsentligste informationer fra RMU-mødet til videreformidling til HMU'erne:


 • Der blev orienteret om, at der har været afholdt møder i begge følge- og dialoggrupper om henholdsvis "sammen om opgaven" og "personale og mangfoldige arbejdspladser". Der blev drøftet en række bemærkninger til kommissorierne. De tilrettede kommissorier kan ses i bilag til punktet om 360 graders planen.


 • Der blev drøftet og kommenteret et udkast til koncernledelsens principper for fordeling af vagt. Udmøntningen af principperne drøftes lokalt og eventuelt bilateralt med faglige organisationer, hvis det ønskes.


 • Der blev orienteret om arbejdet med Udviklingsplanen for Aarhus Universitetshospital med afsæt i de plancher, som er vedlagt referatet.


 • Der blev orienteret om status vedrørende ekstraordinær aktivitet på alle hospitaler. Der opleves stort pres, og der blev opfordret til opmærksomhed på de understøttende afdelinger/aktiviteter.


 • Der blev drøftet forslag til input fra RMU til budget 2023. Bl.a. forslag om flere midler generelt til et underfinansieret sundhedsvæsen samt midler til konkrete og målrettede personalerettede tiltag fx i forhold til introduktion, kompetenceudvikling og fastholdelse evt. inden for udvalgte områder som sengeafdelinger.


 • RMU og forretningsudvalget mødes 17. maj 2022, og RMU drøftede forslag til temaer med udvalget.


 • RMU afvikler sit årlige døgnseminar 1.-2. september 2022. Det blev aftalt at HMU-formandskaberne inviteres til at deltage begge dage, og der blev drøftet forslag til temaer.


 • Der blev orienteret om, at det er besluttet at udarbejde en teknisk løsning, således at det fremadrettet ikke bliver muligt at foretage opslag på sig selv i MidtEPJ. Der vil blive orienteret ud i organisationen om den nye løsning, som forventes at træde i kraft fra 1. maj.


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

10. Eventuelt (11.25-11.30)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt
 • evaluerer mødet
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

11. Frokost (11.30-12.00)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-6-22

12. Temadrøftelse: Det attraktive sengeafsnit (12:00 - 15:00)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter hvordan HMU kan bidrage til processen om at etablere en bedre forståelse af kerneopgaven i sengeafsnit
 • drøfter hvordan HMU kan bidrage til en kvalificeret drøftelse af bedre sammenhæng mellem sengeafsnit og ambulatorier samt hvordan de rigtige faggrupper inviteres med ind i opgaven

Sagsfremstilling

Ved sidste HMU-møde d. 14. marts 2022 blev der afholdt gruppedrøftelse af transformationssporet ’attraktive arbejdspladser i sengeafsnit for alle faggrupper’. HMU kom med en række input, som blev fremlagt for AL-kredsen d. 28. marts 2022, hvor der blev arbejdet videre med at udvælge fokusområder for transformationssporet. HL har på baggrund af HMU og AL-kredsens arbejde udvalgt fire temaer, der skal sikre, at målene for transformationssporet indfries. Disse temaer er:

 1. kerneopgaven i sengeafsnit
 2. Introduktion af nye medarbejdere
 3. Rekruttering og fastholdelse af unge
 4. Ledelse


På dette møde vil temadrøftelsen tage udgangspunkt i det første af de fire fokusområder: kerneopgaven i sengeafsnit, da denne er fundamentet for de øvrige temaer. Det er derfor her, at HMU's bidrag kan gøre en forskel for den samlede proces.


I arbejdet med Robust Psykiatri har det hele tiden været vigtigt, at HMU er inddraget i processen. Drøftelserne i dag går derfor på, hvordan HMU kan kvalificere processer, så det sikres at de relevante medarbejdere og faggrupper inddrages. Dette er i forhold til beskrivelse af kerneopgaven i sengeafsnit og de kompetencer, som de forskellige faggrupper kan bidrage med i forhold til at få løst kerneopgaven. Desuden er der behov for at få drøftet, hvordan der skabes en proces for at sikre bedre sammenhæng mellem ambulatorie og sengeafsnit.


Der vil indledningsvis blive fremvist en video af, hvad der gør det attraktivt at arbejde i sengeafsnit. Der vil herefter være et oplæg om status for transformationssporet og en temadrøftelse af ønskede temaer fra HMU.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

13. Evaluering (15.00-15.05)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

14. Transport (15.05 - 15.30)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

15. Besøg på Museum Jorn (15.30-17.00)

Sagsfremstilling

Besøg og rundvisning hos Museum Jorn. Besøget starter med kaffe og kage. Man kan gå eller køre til museet.


https://goo.gl/maps/uqrvRyJtzm13KUQ28


Vi mødes ved indgangen senest kl. 15.30https://museumjorn.dk/


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

16. Transport og pause (17.00 -18.00)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

17. Middag og afslutning (18.00 - )

Sagsfremstilling

Vi mødes kl. 18.00 hos Gl. Skovridergaards restaurant.

Tilbage til toppen
Revideret 06-04-2022