02.06.2021

De seneste år har Psykiatrien i Region Midtjylland pga. lægemangel arbejdet på at aflaste voksenpsykiatrien i Herning og Holstebro. Men en ny undersøgelse, igangsat af hospitalsledelsen, viser, at også manglende systematik og struktur i de interne arbejdsgange udfordrer kvaliteten i behandlingen af patienterne.

Undersøgelsen leder nu til en omfattende handleplan, som skal trykprøves, når Styrelsen for Patientstikkerhed kommer på tilsynsbesøg senere i juni.

- Vi tager fundene meget alvorligt, for de kan i værste fald være patientkritiske. Det er ikke godt nok og skal forbedres hurtigst muligt, for der må ikke herske usikkerhed om behandlingskvaliteten, siger sygeplejefaglig direktør Claus Graversen og tilføjer, at der ikke er noget at spore i den seneste nationale patienttilfredshedsundersøgelse, hvor afdelingen klarer sig godt.

Behov for luft

Fra juni overtager psykiatriske afdelinger i Aarhus ansvaret for behandlingen af de sværest syge patienter i Vestjylland. Det er blot det seneste skridt i en aflastning af afdelingen, hvor opgaver i de seneste år er flyttet til regionens andre psykiatriske afdelinger. Patienterne behandles dog fortsat i Herning og Holstebro.

Og den nye interne undersøgelser viser, at der er hårdt brug for den yderligere aflastning for at skabe luft til, at ledere og medarbejdere kan rette op på manglerne i de interne arbejdsgange.

Konkret peger undersøgelsen bl.a. på, at patientenes medicin ikke altid bliver tilstrækkeligt dokumenteret i journalen, at screeningen for selvmord ikke er systematisk nok, at medicinopfølgning er svingende, og at patienternes behandlingsplaner er mangelfulde.

- Jeg kan godt forstå, hvis dette skaber bekymring hos patienter og pårørende. Vi er selv påvirkede af omfanget af og alvoren i fundene, men nu får vi fat om det. Og medarbejderne er meget optaget af at bidrage til arbejdet med at sikre bedre interne arbejdsgange, så kvaliteten løftes til gavn for patienterne, siger Claus Graversen.

Tiltag følges tæt

Handlingsplanen har allerede udmøntet sig i en stærkere organisering af kvalitetsarbejdet i afdelingen, hvor hver enkelte afsnit nu ugentligt med særlige møder følger op på tiltag for det pågældende afsnit og effekten af dem.

For at støtte arbejdet er hospitalsledelsen nu også selv fysisk til stede i afdelingen flere gange om ugen.

Her fra 2. juni overvåges data tæt for bl.a. screening for selvmordsrisiko, udarbejdelse af behandlingsplaner og medicinopfølgning. Der er aftalt farmakologiske konferencer med Klinisk Farmakologisk Afdeling. Endvidere vil der fra uge 23 blive gennemfør et intensivt brush-up- kursus i dokumentationspraksis.

Tilsyn på vej

Det er ikke kun hospitalsledelsen, der følger arbejdet med forbedringerne. Styrelsen for Patientsikkerhed har netop varslet tilsynsbesøg i løbet af juni.

- Vi hilser tilsynet velkomment og vil benytte lejligheden til at inddrage styrelsen i de initiativer, som vi selv har iværksat og ser det som en mulighed for at trykprøve, om vi sætter ind de rigtige steder, eller om vi skal supplere med yderligere indsatser, siger Claus Graversen.

Den interne undersøgelse er gennemført henover foråret og bestod af gennemgange af journaler og kvalitetsdata samt interviews med både medarbejdere og ledere.

Yderligere information:

 • Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør, 2962 9045 / claus.graversen@ps.rm.dk

Fakta om handleplan

 • Maj-juni 2021: Tværgående forbedringsarbejde og kommunikation
  Organisering og konkretisering af forbedringsindsatser i samarbejde mellem ledere og medarbejdere.
 • Maj-oktober 2021: Dokumentation og anvendelse af EPJ
  Styrkelse af korrekt og sikker dokumentation bl.a. i forbindelse med medicinsk behandling.
 • Maj-oktober 2021: Udredning, diagnostik og behandling
  Styrkelse af arbejdsgange for rettidig udredning og plan for behandling.
 • Oktober-december 2021: Tværfaglig udvikling
  Udvikling af fælles faglig retning og tilgang.
 • Oktober-december 2021: Opgaveløsning og arbejdsmiljø
  Opmærksomhed på kompetencebehov ift. opgaveløsning.

Fakta om fund i den interne undersøgelse

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at Regionspsykiatrien Vest også klarer sig godt på flere områder, men formålet med den interne undersøgelse har været at se på de områder, hvor der kan være et behov for at iværksætte en forbedringsindsats.

Undersøgelsen viser bl.a.:

 • Der går for længe, inden patienterne bliver udredt, diagnosticeret og får en behandlingsplan.
 • Uensartet behandling hvor nogle patienter har ustrukturerede og langtrukne behandlingsforløb.
 • Medicingennemgang foretages ikke systematisk.
 • Patienter, som behandles med mindst tre antipsykotika, er over gennemsnittet i regionen.
 • Selvmordsscreening ved udskrivelse sker ikke systematisk.
 • Færre indlagte patienter får foretaget TOKS – tidlig opsporing af kritisk sygdom.
 • Afdelingen ligger lavt behandlingskvalitet målt i de kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Eftersamtaler efter tvang afholdes og dokumenteres ikke systematisk.
 • Høj personaleomsætning.
 • Læger og sygeplejersker oplever at stå alene med et stort ansvar i patientforløbet.