Her kan du læse aktuelle nyheder fra Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Fx om artikeludgivelser, konferencedeltagelse, oplæg og præsentationer, temadage m.m.


April 2021

 

Forskningen i Psykiatrien er inde i en positiv udvikling, men der er behov for at skabe et stærkere fælles forskningsmiljø på tværs af forskningsenhederne i Skejby og regionspsykiatrierne.

 

Hospitalsledelsen har besluttet at forankre aktiviteterne i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, der har en særskilt forskningsforpligtigelse. Det betyder, at den selvstændige forskningsenhed i Regionspsykiatrien Vest udfases i takt med at igangværende forskningsprojekter samt et ph.d.-projekt færdiggøres.

 

Der skal fortsat være lokale forskningsaktiviteter, men organiseringen og finansieringen samles centralt fremover. Målet er, at det vil tilføre endnu mere kraft til forskningen og gøre området mere bæredygtigt til gavn for behandlingen og de faglige miljøer i hele organisationen.

 

Ændringerne sker i tråd med den nye forskningsstrategi for Psykiatrien i Region Midt er under udarbejdelse.

 

De øvrige kvalitet- og udviklingsprojekter som er igangsat i Regionspsykiatrien Vests Forskningsenhed forsætter som hidtil. Det drejer sig bl.a. om

  • Et tværsektorielt udviklingsprojekt om at nedsætte antallet af genindlæggelser
  • Et samarbejdsprojekt om omsorgspladser i Holstebro Kommune
  • Den forsatte implementering af sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM som et tværfagligt arbejdsgrundlag for faglig udvikling i Regionspsykiatrien Vest
  • Videreudvikling af Campus RV

 

I Regionspsykiatrien Vest arbejdes der nu på en model for, hvordan det forsatte arbejde med kvalitet og udvikling skal organiseres fremover.

 

 


 

Etablering af "Aktionsgruppe for Kultur, Natur og Sundhed"

På tværs af landet arbejdes der på forskelligvis med natur, æstetik og kulturaktiviteters indvirkning på menneskets sundhed. I lyset af disse spirende tiltag, har Forskningsenheden i samarbejde med ph.d. Connie Timmermann (Enhed for Sundhedstjenesteforskning) taget initiativ til at etablere en aktionsgruppe for kultur, natur og sundhed. Initiativet handler om i fællesskab at samle, dele og sprede viden, og ikke mindst at udvikle og styrke sundhedspraksis gennem en bred vifte af indsatser inden for kultur og natur. Dette vil ske ved at vi udvikler prøvehandlinger, der udfordrer vanetænkning og gældende lovmæssige samt organisatoriske rammer, hvor der især vil være fokus på etablering af nye tværfaglige og tværsektorielle partnerskaber samt involvering af borgere.

 

Gruppens første møde fandt sted i Huset NO7 den 30/10, og vi vil mødes 2-3 gange årligt. Vi glæder os til fremover at dele nyheder fra aktionsgruppen med jer J

Aktionsgruppe for Kultur, Natur og Sundhed

 

November 2019

 

Forskningsprojekt

Klinisk forsker og adjunkt AU Janne Brammer Damsgaard og forskningssygeplejerske Camilla Lyhne Overgaard har i samarbejde med professor Regner Birkelund, SDU iværksat en interviewundersøgelse om oplevelsen af mental sundhed. Hvad tænker patienterne/borgerne, når de reflekterer over, hvad der har betydning for dem ift. at leve et godt og meningsfuldt liv - eller det modsatte - hvad tænker de, når livet ikke lykkes.

De første resultater peger i retning af, at relation og deltagelse i fællesskaber har stor betydning som modvægt til følelser af ensomhed og isolation. I den forbindelse tyder resultaterne også på, at dét at få en diagnose' kan opleves forskelligt - nogen oplever det som en lettelse, og som 'endelig' at blive anerkendt af omverdenen og af systemet, mens andre oplever det som begrænsende og stigmatiserende.

Data er ved at blive samlet i en artikel, der udgives i et internationalt videnskabeligt tidsskrift.

November 2019

 

Udgivelse af antologi

Janne Brammer Damsgaard har udgivet to kapitler i bogen "Fænomenologi og hermeneutik. Anvendelse og argumentation i sygeplejen" - se link: http://samfundslitteratur.dk/bog/f%C3%A6nomenologi-og-hermeneutik

Fænomenologi og hermeneutik_Janne Brammer

 

November 2019

 

Artikel udgivet:

Enriched developmental biology molecular pathways impact on antipsychotics-induced weight gain

I artiklen har vi undersøgt om patienter der har oplevet en vægtøgning på mere end 7,5% i løbet af deres antipsykotiske behandling har en særlig gensammensætning i forhold til patienter der ikke oplever en sådan vægtøgning.

Det viser sig at det har de og at patienter der oplever denne voldsomme vægtstigning har flere vartiationer i deres developmental biology molecular pathway. Det der gør vores fund særligt interessant er at samme pathway er signifikant forskellig hos patienter der ser vægtøgning og er i antidepressiv behandling.

Noget kan tyde på at det er samme mekanisme der bliver aktiveret, dette er aldrig blevet vist før!

Du kan læse artiklen hos PubMed her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31651721

November 2019

 

 

Artikel udgivet:

Molecular pathway analysis associates alterations in obesity related genes and antipsychotic-induced weight gain.

Ph.d.-studerende Henrik Thyge Corfitsen, daværende sygeplejerskestuderende Betina Krantz, lektor Agnete Larsen og lektor Antonio Drago har udgivet en artikel i Acta Neuropsychiatria. Artiklen, der bygger på data fra CATIE studiet, viser det genetiske overlap der er mellem variationer i gener relateret til fedme og antipsykotisk induceret vægtøgning.

Klik her for at komme til artiklen hos PubMed.

oktober 2019

 

Artikel udgivet: Danish general practitioners' professional attention to children of parents with depression

Ph.d. Kirsten Hansen har fået udgivet en artikel med ovenstående titel. Artiklen er skrevet på baggrund af den ph.d.-afhandling hun lavede hos Psykiatrisk Forskningsenhed Vest.

Informationerne er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt halvdelen af Danmarks praktiserende læger. 

Studiet viste en klar sammenhæng mellem graden af opmærksomhed overfor børnene og lægens forhåndsviden om de konsekvenser, som en forælders depression kan have for et barn.

Endvidere viste studiet, at der er et tydeligt, uudnyttet potentiale for at styrke praktiserende lægers opmærksomhed overfor børn af forældre med depression.

Artiklen er skrevet i samarbejde med speciallæge i psykiatri, ph.d., dr.med. Hans Jørgen Søgaard, der var ansat i Psykiatrisk Forskningsenhed Vest indtil sin pension. Der ud over er Ole Steen Kristensen og Kaj Sparle Christensen medforfattere på artiklen.

Resuméet af artiklen bliver desuden udgivet i Ugeskrift for Læger d. 19.09. og bliver koblet op på en leder. 

Læs Kirsten Hansens artikel (pdf).

Hvis du vil vide mere om emnet, kan du lytte til til podcasten "Børn som pårørende" der er lavet på baggrund af Kirsten Hansens artikel. Podcasten er lavet og udgivet af ugeskrift for læger.

September 2018

 

Forskningens dag i Herning 2018

NIDO havde igen i år stablet en fantastisk spændende dag på benene, hvor forskere fra regionen havde mulighed for at præsentere deres arbejde i det forgangne år. Psykiatrisk Forskningsenhed var igen i år stærkt repræsenteret, denne gang af Henrik Thyge Corfitsen, som fik ansvaret for at fremlægge forskningsenhedens arbejde. Det blev i år til en poster ved plenumpræsentationen samt en oral præsentation.

Poster præsentationen i plenum var baseret på en artikel, der er under peer review, ”Developmental biology molecular pathways are enriched in both STAR*D and CATIE patients who gained excessive weight during treatment”. Artiklen beskriver det mulige genetiske overlap mellem antipsykotika og antidepressiva induceret vægtøgning i patienterne.

Henrik Thyge Corfitsen til Forskningens Dag 2018 i Herning. Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Regionspsykiatrien Vest.

Foto: Søren Braad Andersen, Hospitalsenheden Vest

Til den orale præsentation var det artiklen ”Does genetics of obesity overlap with antipsychotic induced weight gain – a molecular pathway analysis” der blev præsenteret. Artiklen er udarbejdet i forbindelse med samarbejdet mellem forskningsenheden og sygeplejerskestuderende Betina Krantz (VIA-UC). Artiklen, der ligeledes er under peer review, beskriver det genetiske overlap der er mellem gener kendt for at forsage fedme og deres indflydelse på antipsykotisk induceret vægtøgning.

Dagen bød desuden på mange spændende indslag og flotte posters fra de andre forskere i HEV. Dagen blev sluttet af ved tre-retteres menu på restaurant Teater Kælderen. Under middagen var der musik fra jazz trioen Beirut, tale ved Lægefaglig direktør på HEV Jens Friis Bak, præmieoverrækkelser for de bedste præsentationer i løbet af dagen og som overraskelse kom Lars Lilholt og gav en minikoncert.

August 2018

 

Ny kliniknær forsker

Janne Brammer Damsgaard starter d. 3/9 som klinisk forsker. Hun skal være med til at sætte fokus på udvikling af forskningsprojekter med tilknytning til klinikken, bidrage til integration af den psykiatriske forskning sammen med somatikken i Gødstrup, sikre brobygning mellem Forskning og Campus og have kliniske opgaver derudover. 

Vi glæder os til samarbejdet med Janne.

 

August 2018

Effektfuld behandling af fødselsdeprimerede i eget hjem

Sygeplejersker fra Psykiatrisk Mobilteam i Herning påviser, at fødselsdeprimerede bedst hjælpes i eget hjem og i tæt samarbejde med pårørende.

 

Behandling i eget hjem giver individuelle og målrettede forløb
Metha Jensen og Kirsten Møller Hansens har nu afsluttet og udgivet deres forskningsrapport, som entydigt viser, at en af nøglerne til succesfuld behandling af fødselsdepression er, at behandlingen foregår i patientens eget hjem.

At komme ud af døren til en bestemt tid er nemlig noget, der kan give de fleste småbørnsfamilier sved på panden. Lægger man dertil cirklen rundt efter parkeringsplads, et spædbarn, ammetider og en i forvejen tilspidset situation til, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, at stressniveauet kan blive højt. Den situation skåner Psykiatrisk Mobilteam familierne for ved at komme hjem til dem i stedet. "På den måde bliver udgangspunktet for samtalen roligt, og hjemmebesøg har også den store fordel, at vi ser hele pakken - vi får flere oplysninger om alt det, der jo er i et helt liv", forklarer Metha Jensen.

Forskningsrapporten fremhæver, at succesen med behandling i eget hjem bl.a. kan tilskrives, at behandlerene får dette helhedsindtryk af situationen. Det vil sige, at metoden - ud over at være skånsom for den nye familie - giver behandlerne mulighed for at tilrettelægge et behandlingsforløb, som er målrettet den enkelte kvinde og hendes familie.

 

Også den mere langvarige relation til patient og pårørende tænker teamet over at sikre. Såvel erfaring som forskning viser nemlig, at relationen er af væsentlig betydning for hvor hurtigt, den fødselsdeprimerede kommer sig. Mobilteamet organiserer derfor også behandlingsforløb, så den ene af de to behandlere deltager ved alle besøg.

 

Ud over den støttende sygepleje vurderer behandlerene i hvert enkelt tilfælde hvilke øvrige behandlingselementer, der skal indgå i forløbet. Det kan eksempelvis være: terapi, psykoedukation, medicinsk behandling mv. 

 

Yderligere oplysninger
Kirsten Møller Hansen, 21276961 og Metha Jensen, 30650898

Læs en længere beskrivelse af rapporten (2 sider).

Læs rapporten: "Hjemmebehandling til kvinder med fødselsdepression og fødselsreaktion"

Juni 2018

Revideret 17-08-2021