Forskningen i Psykiatrien er inde i en positiv udvikling, men der er behov for at skabe et stærkere fælles forskningsmiljø på tværs af forskningsenhederne i Skejby og regionspsykiatrierne.

Hospitalsledelsen har besluttet at forankre aktiviteterne i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, der har en særskilt forskningsforpligtigelse. Det betyder, at den selvstændige forskningsenhed i Regionspsykiatrien Vest udfases i takt med at igangværende forskningsprojekter samt et ph.d.-projekt færdiggøres.

Der skal fortsat være lokale forskningsaktiviteter, men organiseringen og finansieringen samles centralt fremover. Målet er, at det vil tilføre endnu mere kraft til forskningen og gøre området mere bæredygtigt til gavn for behandlingen og de faglige miljøer i hele organisationen.

Ændringerne sker i tråd med den nye forskningsstrategi for Psykiatrien i Region Midt er under udarbejdelse.

De øvrige kvalitet- og udviklingsprojekter som er igangsat i Regionspsykiatrien Vests Forskningsenhed forsætter som hidtil. Det drejer sig bl.a. om

  • Et tværsektorielt udviklingsprojekt om at nedsætte antallet af genindlæggelser
  • Et samarbejdsprojekt om omsorgspladser i Holstebro Kommune
  • Den forsatte implementering af sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM som et tværfagligt arbejdsgrundlag for faglig udvikling i Regionspsykiatrien Vest
  • Videreudvikling af Campus RV

I Regionspsykiatrien Vest arbejdes der nu på en model for, hvordan det forsatte arbejde med kvalitet og udvikling skal organiseres fremover.

 

Revideret 17-08-2021