Personale ansat i Afdeling for Psykoser kan, såfremt øvrige arbejdsopgaver tillader det, tilbyde vejledning.

OBS: Vejledning af ansatte/studerende i Afdeling for Psykoser har førsteprioritet.

 

 

Type af opgave Hvem kan vejlede Kommentar

Forskningstræning, lægernes H-uddannelse

Vejledere for forskningstræningsmodulet skal være læger med dokumenteret erfaring med forskningsmetode. Vejlederen bør i videst mulig udstrækning komme fra den afdeling, almen praksis eller institution hvor projektet er forankret. Vejleder kan være samme person som hovedvejleder eller praksistutor, eller der kan udpeges en anden vejleder, hvor det er relevant.

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Har førsteprioritet

Specialistopgave i psykoterapi, psykiatere

Psykiater og psykolog, der er godkendt specialist i psykoterapi (DP og/eller DPS) samt godkendt supervisor af DPS indenfor den terapiretning, som der ansøges om specialistgodkendelse indenfor. Skal herudover have forskningsmæssig erfaring.

Krav til skriftligt arbejde specialistuddannelse 2

Har førsteprioritet

Opgave i forskningsmetode, specialistuddannelserne, kliniske psykologer

Lektorer, der er lektorgodkendte ved et universitet der udbyder Psykologi som hovedfag, og professorer kan vejlede, vurdere og godkende produktet – også uden for universitets regi. Også udenlandske lektorgodkendte lektorer og professorer kan bruges.

Dokumentation-, godkendelse- og forskningsformidlingsmodulet her.

Har førsteprioritet

Opgave i forskningsmetode, specialpsykologstuderende

Vejleder for forskningstræningsprojektet udpeges, som udgangspunkt, på den afdeling, hvor projektet er forankret. Vejleder kan dog også udpeges fra en anden afdeling, hvis det skønnes formålstjenligt. Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog på denne afdeling har ansvaret for at der udpeges en vejleder for forskningstræning til hver enkelt uddannelsessøgende psykolog. Vejleder for forskningstræning skal have dokumenteret forskningserfaring.

Vejledning om forskningstræning

Har førsteprioritet

Speciale, psykologistuderende, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Psykolog, der er ph.d.-studerende, adjungeret lektor, eller lektor, adjungeret professor eller professor tilknyttet Psykologisk Institut, AU

Kun mulighed for vejledning i mindre omfang

Specialeopgaven, medicinstuderende

Den formelle vejleder skal være professor eller lektor på Health (læge eller psykolog). Men den daglige vejleder kan være en ph.d.-studerende, postdoc eller adjunkt. Ph.d.-studerende må dog ikke varetage selve eksamenen.

Kun mulighed for vejledning i mindre omfang

Bacheloropgaven på medicinstudiet

Vejleder skal være ansat ved Aarhus Universitet. Minimum ph.d.-niveau er umiddelbart kvalificerende som
vejleder. Hvis vejleder ikke har en akademisk grad er der principielt to muligheder:

  • at indgå som projektvejleder, men med en seniorforsker, der opfylder kravene som hovedvejleder
  • søge dispensation ved at indsende CV til bedømmelse for fagudvalget, der ud fra erfaring og publikationsliste vil tage stilling til evt. dispensation.

Kun mulighed for vejledning i mindre omfang

Bachelor-opgaven på sygepleje-uddannelsen

Sygeplejersker med minimum en cand. cur. eller masteruddannelse og som bruger det i sin stilling. Primærvejleder skal være underviser på VIA.

Kun mulighed for vejledning i mindre omfang og kun for emner i relation til Afdeling for Psykoser

Kandidatopgave for sygeplejersker

Sygeplejerske med en ph.d. Primærvejleder skal minimum være lektor.

Kun mulighed for vejledning i mindre omfang og kun for emner i relation til Afdeling for Psykoser