Anmodning om særlig plads

Der afholdes møder i visitationsforum hver onsdag. Følgende formularer skal udfyldes ved anmodning om en særlig plads:

Anmodningen og bilag sendes pr. mail senest torsdage kl. 12 til:
psykiatri@rm.dk (bemærk at du skal bruge sikker mail).

I emnefeltet bedes angivet 'Sag til visitationsforum'

I emnefeltet bedes angivet 'Sag til visitationsforum - indlæggelse'

Anmodning om revurdering/udslusning
Udfyldes af psykiatrien

I emnefeltet bedes angivet 'Sag til visitationsfoum/revurderingssag'

Visitationskriterier

Der kan visiteres til ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, hvis: 

 • patienten vurderes til at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd
 • patienten har eller må formodes at have en svær psykisk lidelse
 • patienten har særlige sociale problemer

Hertil, skal mindst ét af følgende visitationskriterier også være opfyldt:

 • patientens forløb er karakteriseres ved gentagne eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri
 • opholdet vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme patientens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling, eller
 • opholdet på bagrrund af en begrundet formodning vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

Uddybende beskrivelse af visitationsprocessen.

Visitationsforum

Der er både faste og skiftende repræsentanter i visitionsforum. De stående repræsentanter deltager i alle sager i visitationsforum, mens de skiftende repræsentanter deltager i de konkrete sager, hvori de er involveret.

Faste medlemmer af visitationsforum

 • den socialfaglige konsulent (udpeget af kommunerne)
 • speciallægen i psykiatri fra den regionale psykiatri
 • repræsentanten fra de særlige pladser


For disse tre repræsentationer gælder, at der er udpeget én gennemgående repræsentant fra hver enhed samt én eller flere suppleanter. Suppleanten deltager, hvis første repræsentanten er forhindret.

Skiftende repræsentanter af visitationsforum

 • repræsentanten fra visiterende handlekommunen, den kommune som anmoder om indstilling til visitation
 • den tilsynsførende fra Kriminalforsorgen (ved retslige patienter med tilsyn fra Kif).


Der stilles særlig krav for, at blive visiteret til behandling på en af de særlige pladser. Det er kommunalbestyrelsen/ myndighedsrådgiver eller Regionsrådet/Afdelingsledelserne i Psykiatrien, der er initiativtager og anmoder om indstilling til visitation. Myndighedsrådgiver eller Afdelingsledelserne skal i den forbindelse koordinere i samarbejde med relevante aktører og med inddragelse af borgeren, at der indhentes og udarbejdes det nødvendige sags materiale til brug for indstilling.

Borgeren ret til at deltage i mødet i visitationsforum, såfremt det ønskes, under det punkt der vedrører behandling af egen sag.

Mødeplan for visitationsforum
Indtil 1. maj afholdes der visitationsmøder der 14. dag. Møderne afholdes om onsdagen fra kl. 13.00 - 16.00 og gennemføres såfremt kommunalbestyrelsen har indsendt anmodning om indstilling.

Anmodningen om indstilling skal være indsendt senest torsdag kl. 12.00 til sekretariatet for visitationsforum, husk at skrive i emnefeltet 'Sag til visitationsforum'.