Billede hvordan bliver du visiteret.png

 

Visitationen til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov.

For at opfylde formålet med de særlige pladser, skal patienterne være motiveret til en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats.

Patienterne skal desuden give et informeret samtykke til indlæggelsen.

Der kan visiteres til ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, hvis kriterierne i psykiatrilovens § 42c er opfyldt.

Psykiatrilovens § 42c

 

Hvem er visitationsforum?

Der er både faste og skiftende repræsentanter i visitationsforum. De stående repræsentanter deltager i alle sager i visitationsforum, mens de skiftende repræsentanter deltager i de konkrete sager, de er involveret i.

Visitationsforums repræsentanter er:

  • En repræsentant fra visiterende myndighed (afhængig af den konkrete sag)
  • En speciallæge, der er udpeget af regionsrådet (fast repræsentant)
  • En kommunalt udpeget socialfaglig konsulent (fast repræsentant)
  • En repræsentant fra de særlige pladser (fast repræsentant)
  • En repræsentant fra kriminalforsorgen, hvis der er tale om personer som er idømt en retslig foranstaltning (afhængig af den konkrete sag)

Hvad er visitationsprocessen?

Det er den kommunale myndighedsrådgiver eller afdelingsledelserne i Psykiatrien, der er initiativtager og anmoder om indstilling til visitation.

Send anmodning via sikker mail

Anmodning sker ved at udfylde og indsende skema og bilag senest torsdag kl. 12.00 via sikker mail til sekretariatet for visitationsforum – psykiatri@rm.dk

Skriv venligst "Sag til visitationsforum" i emnefeltet.

Møderne afholdes om onsdagen fra kl. 13.00 - 16.00 og gennemføres, hvis kommunalbestyrelsen har indsendt anmodning om indstilling.

Efter mødet i visitationsforum

Beslutning om, hvorvidt kriterierne for indstilling er opfyldt, træffes i visitationsforum.

Hvis patienten opfylder visitationskriterierne, skal der sendes indstilling til kommunen, som skal træffe og sende den endelige afgørelse om indlæggelse på de særlige pladser – den endelige bevilling.

Hvis patienten ikke opfylder visitationskriterierne, sendes der afslag på indstilling til kommunen. Herefter sender kommunen et afslag på indlæggelse på de særlige pladser til patienten – afslag på bevilling.

Revurdering

Ifølge loven skal visitationsforum behandle patientens sag igen minimum hvert halve år fra opholdets start, eller hvis patienten ikke længere opfylder visitationskriterierne.

Revurderingen skal resultere i enten en forlængelse af opholdet på de særlige pladser eller en udslusning.

Afdelingen for de særlige pladser og kommunen kan anmode om en revurdering hos visitationsforum, hvis det vurderes, at visitationskriterierne ikke længere er opfyldt.

Sekretariatet for visitationsforum sætter en revurdering af patienten på dagsordenen på møde i visitationsforum, når patienten har været indskrevet 6 måneder (hvis der er ønsket hurtigere revurdering, så efter denne tid).