Billede til hvad er de særlige pladser.png

 

Indlæggelse på de særlige pladser er frivillige behandlingsophold. Et ophold på en særlig plads vil normalt have en varighed på mellem 6-12 måneder.

Opholdet skal forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige beboere og ansatte.

 

Om tilbuddet

Tilbuddet indeholder, udover almindelig psykiatrisk behandling både en socialfaglig og rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling samt dagaktiviteter som motion og kreative fag, der skal hjælpe med at forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Tilbuddet er ikke omfattet af reglerne for frit sygehusvalg. Der gælder de samme krav til kvalitet og patientsikkerhed for de særlige pladser som til en almindelig psykiatrisk afdeling.

 

Målgruppe for indlæggelse

De særlige pladser er målrettet særligt udsatte borgere, der er kendetegnet ved:

  • svære psykiske lidelser
  • udadreagerende og uforudsigelig adfærd
  • gentagne indlæggelser
  • afbrudte behandlingsforløb
  • misbrug og/eller dom til behandling

 

Antal pladser i Region Midtjylland

Der er 24 særlige pladser i Region Midtjylland - 14 pladser i Afdeling for Psykoser i Skejby og 10 pladser i Regionspsykiatrien Midt. Pladserne Regionspsykiatrien Midt er midlertidige og flyttes til Gødstrup inden for de kommende år.

 

Visitation til indlæggelse

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for visitation efter vejledende indstilling fra et visitationsforum, som er tværfagligt og tværsektorielt sammensat og forankret i regionen. 

Sekretariatsbetjeningen af visitationsforum er forankret i regionen.

 

Takst for indlæggelse

Kommunernes betaling til regionerne for de særlige pladser på en psykiatrisk afdeling udgør 3.836 kr./dag. Få mere information om taksten i bekendtgørelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Lovgrundlag

Tilbuddet er oprettet som følge af en lovændring i psykiatriloven, der trådte i kraft d. 1. juli 2017. Lovændringen betyder, at regionerne skal etablere særlige pladser i psykiatrien.

Lovgrundlaget findes i Psykiatriloven kapitel 12a.

 

Kommunalbestyrelsens rolle

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der findes en samlet plan for de borgere, der indlægges på de særlige pladser. Planen er et supplement til de allerede eksisterende planer. Læs mere i bekendtgørelsen om en samlet plan.

Hver kommune i Region Midtjylland har en kommunal kontaktperson, der er knyttet til de særlige pladser. Se oversigten over kommunale kontaktpersoner.