Region Midtjylland har i 2020 ommærket 8 af de særlige pladser til brug i den almene psykiatri. Det betyder, at Regionen foruden de 24 særlige pladser har 4 ommærkede pladser i både Skejby og Viborg. Alle afdelinger i almenpsykiatrien (voksen) har mulighed for at benytte de ommærkede pladser.

Der er tale om frivillige behandlingsophold, og et ophold på en ommærket plads vil som udgangspunkt have en varighed på 2-3 måneder.

Målgruppe for de ommærkede pladser

Målgruppen for de ommærkede pladser er patienter, der kan drage nytte af og indgå i et miljø med rehabiliterende behandling, og som hører under en af de tre nedenstående kategorier:

  • Patienter med en sværhedsgrad svarende til regionsfunktion. Disse kan have forskellige karakteristika, herunder f.eks.:
    • 3 genindlæggelser indenfor 6 måneder,
    • have en behandlings refraktær psykotisk lidelse, hvor supplerende terapeutisk behandling kan tilbydes - herunder også sikre stabil medicinsk behandling over en længere periode,
    • have behov for et stabilt miljø, hvor der kan laves en afsluttende beskrivelse, eller patienterne kan færdigbehandles.
  • Patienter med dobbeltdiagnose og uden tilknytning til psykiatrien på grund af kronisk ustabilitet (DOBS).
  • I særlige tilfælde kan velfungerende anbringelsesdømte visiteres til en plads, hvis de er langt i deres behandlingsforløb og har behov for afprøvning, udslusning mv.

Udover ovenstående, skal målgruppen for de ommærkede pladser harmonere med det eksisterende behandlingsmiljø, da det er samme personalegruppe og samme fysiske rammer.

 

Hvordan adskiller de ommærkede pladser sig fra de særlige pladser?

De ommærkede særlige pladser adskiller sig fra de særlige pladser ved at tilbyde forløb med en varighed på 2-3 måneder. Her udarbejdes en udførlig og aktuel beskrivelse af symptomer, adfærd og funktionsniveau samt hvilke punkter, der fremadrettet bør være fokus på, og som der skal arbejdes videre med.

Fokus for de ommærkede pladser er at stabilisere funktionsniveauet hos patienterne ved at arbejde i faste rammer og med fokus på recovery.

 

Visitation til de ommærkede pladser

Visitation til de ommærkede pladser foregår, når en plads bliver ledig. Alle afdelinger i almenpsykiatrien (voksen) får besked herom, og vil derefter have mulighed for at henvise patienter.

Alle henvisninger bliver herefter behandlet af Visitationsudvalget for de ommærkede pladser med henblik på visitation.