Patientrettigheder pr. 1. september 2014

Visitationspraksis

Udrednings- og behandlingsforløb

Psykiatrisk rådgivning

 

Patientrettigheder pr. 1. september 2014

Den 1. september 2014 trådte nye patientrettigheder i kraft i psykiatrien. De nye rettigheder gælder for alle elektive patienter – børn, unge og voksne, der har behov for udredning eller behandling i psykiatrien.

Læs mere om rettighederne her


Henvisning af akutte patienter sker direkte til de enkelte afdelinger/modtagelser.


Alle elektive henvisninger til regionspsykiatrien skal sendes elektronisk til Psykiatriens Centrale Visitation (PCV) til følgende lokationsnumre:

  • Alder 0 – 17 år:            5790002000188
  • Alder 18 år og derover: 5790002000171

Henvisningerne skal sendes elektronisk via Edifact og udfærdiges i henhold til ”Henvisningsvejledning til regionspsykiatrien”.

Vejledende retningslinjer (børn fra 7 år) for opfølgende behandling hos egen læge for børn og unge i behandling med centralstimulerende medicin (CS)

Det er den enkelte læges ansvar at sikre, at it-systemet er opdateret, så kun de to ovenstående lokationsnumre anvendes.

 

Visitationspraksis

Hvis PCV vurderer, at henvisningen er fagligt velbegrundet og sandsynliggør, at patienten har behov for udredning og/eller behandling i regionspsykiatrien, visiteres patienten videre.

Hvis henvisningen ikke sandsynliggør behovet for udredning og/eller behandling i regionspsykiatrien, returnerer PCV henvisningen med henblik på uddybning eller yderligere oplysninger, hvorefter henvisningen kan fremsendes igen. Ved returnering sendes brev til både henviser og patient.

Med indførelsen af ret til hurtig udredning og behandling udgår begrebet subakut. Patienter med et akut opstået behov for behandling på et sygehus har ret til udredning og behandling med det samme.

Henvisning af akutte patienter sker direkte til de enkelte afdelinger/modtagelser.

 


Udrednings- og behandlingsforløb

En patient betragtes som færdigudredt, når der er truffet en lægefaglig beslutning om, hvilken initial behandling, patienten kan tilbydes (hvis ikke mistanken om sygdom afkræftes).

Hvis intentionen om hurtigere udredning skal lykkes, er det vigtigt, at patienterne er relevant somatisk udredt samt at den nødvendige somatiske behandling er iværksat af almen praksis. Informationerne herom skal fremgå af henvisningen.

Udredningen skal danne grundlag for den lægelige vurdering af, om patienten efterfølgende skal behandles.

Hvis udredningen ikke kan realiseres på regionens egne psykiatriske afdelinger har regionen pligt til at tilbyde udredning hos andre regioners sygehuse eller på private sygehuse og klinikker.

Hvis det på baggrund af henvisningen fra den praktiserende læge er klart, hvilken behandling patienten skal tilbydes, så skal patienten betragtes som en behandlingspatient. Vedkommende vil derfor være omfattet af behandlingsretten.
Der er ikke ændret ved retten til frit sygehusvalg for patienter visiteret til behandling.

Udrednings- og behandlingspakker i psykiatrien

 

Psykiatrisk Rådgivning

Psykiatrisk Rådgivningstelefon til praktiserende læger og speciallæger 78 470 471 (døgnåben).