Personer som kommer i berøring med retspsykiatrien før en domfældelse, er oftest personer, der skal have foretaget en mentalobservation.

Mentalobservander

Ifølge retsplejelovens § 809 skal sigtede underkastes mentalundersøgelse, når det er af betydning for sagens afgørelse. Mentalundersøgelse kan ske ambulant eller under indlæggelse.

Personer som har foretaget alvorlig kriminalitet fx drab, drabsforsøg, voldtægt, røveri, brandstiftelse får altid foretaget en mentalobservation.

Personer, hvor der er mistanke om psykiske sygdom, får uanset kriminalitetens art foretaget en mentalobservation.

Andre som har foretaget mindre kriminalitet, men i betydeligt omfang, kan i nogle tilfælde skulle mentalobserveres.

De fleste mentalobservationer foretages ambulant, mens patienterne er i eget hjem eller i et arresthus.

En mindre gruppe mentalobserveres under indlæggelse, det drejer sig typisk om mennesker, som har en alvorlig psykisk sygdom eller mennesker, som afviser at medvirke aktivt i en ambulant mentalobservation.

Mentalundersøgelser foregår blandt andet på Sengeafsnit 1 og i Retspsykiatrisk klinik.