Indgang til ambulatoriet AUH, Skejby: Palle Juul-Jensens Boulevard 172, indgang K, 8200 Aarhus
Telefonnr.: 7847 3150

Indgang til ambulatoriet Viborg: Søndersøparken 15, 8800 Viborg
Telefonnr.: 7847 3600

Afsnittet ledes af ledende overlæge med funktionsledelse Merete Juul Sørensen og oversygeplejerske Anne Nemec samt oversygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen. 

Alment børnepsykiatrisk klinik undersøger og behandler skolebørn i alderen 7 - 13 år med børnepsykiatrisk lidelse og/eller udviklingsforstyrrelser. 

Det kan dreje sig om børn med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og psykoser. Ofte er der tale om børn med komorbide vanskeligheder. Børnenes situation vil desuden ofte være kompliceret af indlæringsvanskeligheder og/eller psykosociale belastninger. 

Tværfaglig Udgående Funktion (TUF) er en del af behandlingstilbuddet, som er tilknyttet Sengeafsnit 1 og Sengeafsnit 5 ved Afdeling for Skolebørn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Forløbet har blandt andet til formål at styrke forældres kompetencer og sikre gode overgange mellem indlæggelse og udskrivelse. Du kan læse mere om TUF her