Undervisningsplan.png Uddannelsesprogram for KBU-forløb

 

Introduktionsmateriale og -program

HR udarbejder et introduktionsprogram, som sendes til KBU-lægen inden ansættelsesstart via e-boks.

Se en oversigt over obligatoriske introduktionselementer

 

Introduktionsprogrammet tilpasses den enkelte læge ud fra dennes erfaring og kan bl.a. omfatte:

 • Introduktion til lægearbejdet, arbejdsgange i afsnittet og psykiatriloven
 • Generel orientering om afdelingens struktur, uddannelsesprogram, konferencer samt arbejdstidsplan og procedure ved sygemelding
 • Introduktion til EPJ, e-Dok og e-læring
 • Introduktion til arbejdsmiljø og tillidsmandssystemet
 • Planlagte følgevagter
 • Brandskole hands-on
 • En planlagt første vejledningssamtale med uddannelsesvejlederen
 • En planlagt samtale med uddannelsesansvarlig overlæge

 

Klinisk vejledning og evaluering

KBU-lægen tilknyttes et sengeafsnit og modtager klinisk vejledning i den lægegruppe, der er tilknyttet dette.

KBU-lægen indgår desuden i forvagten, hvor der både kan være vagter i Akutafdelingen og i psykiatrien. Her modtages vejledning af bagvagterne samt de til vagten tilknyttede læger. Vagtarbejdet kan desuden bringes til klinisk vejledning ved den primære lægegruppe i det afsnit, hvor KBU-lægen er tilknyttet.

Der findes flere typer vejledning/supervision i den kliniske hverdag. To af disse er beskrevet nedenfor.

Ad hoc-vejledning af akutte problemstillinger

Både i vagten og i det daglige kliniske arbejde på afdelingen, er der mere erfarne kolleger til stede.

Der er altid mulighed for at få løbende vejledning/supervision i det kliniske arbejde.

Planlagt vejledning

Der er dagligt planlagt vejledning på sengeafsnittene, hvor ikke akut-prægede problemstillinger kan tages op med de øvrige læger i afsnittet.

Ved den kliniske vejledning kan der bruges flere værktøjer. I afdelingen er der kompetencekort udarbejdet til speciallægeuddannelsen i psykiatri. På Logbog.net findes også de kompetencevurderingsskemaer, som er udarbejdet til KBU-uddannelsen.

I skemaet nedenfor er der skrevet ind, hvilket kompetencekort, der bruges til hvilke kompetencer.

HUSK at medbringe disse kompetencekort i kliniske situationer, for eksempel i vagt, så du kan få attesteret dem og returnere dem til din uddannelsesvejleder.

Opnåede kompetencer attesteres i www.logbog.net

 

Vagtarbejde

Som forvagt har du enten vagt i Akutafdeling med modtagelse af akutte patienter eller vagt i psykiatrien, hvor du løser opgaver på de psykiatriske afdelinger i Afdeling for Psykoser, Afdeling for Depression og Angst og Retspsykiatrisk Afdeling.

Du kan finde vejledningen til vagtopgaver her

 

Øvrigt dagarbejde

Når du ikke har vagt, vil dit dagarbejde ofte være på sengeafsnittet, hvor du følger og behandler patienter i samarbejde med de øvrige læger på afdelingen.

Der vil også være dage, hvor du laver ECT-behandlinger og dage, hvor du har stuelægekalderen. Når du har stuelægefunktion, skal du i samarbejde med de ambulante medarbejdere og vagtholdet sørge for indlæggelse af patienter. Det kan være indlæggelse på tvang, i henhold til dom eller via ambulatorierne.

 

Kurser

Under dit forløb i psykiatrien, skal du gennemføre kurser i kommunikation for basislæger:

 • Tilmelding til kurserne sker automatisk og kursisterne får besked om tid og sted direkte fra kursusudbyder, HR, Efter- og Videreuddannelse i Region Midtjylland; se oversigt over kurserne på Videreuddannelsesregion Nord.
 • Til kurset er der en obligatorisk hjemmeopgave, der består i, at hver kursist skal optage en video af en af deres egne læge-patient samtaler. Der er mulighed for at låne videoudstyr til opgaven.
 • Alle praktiske spørgsmål i forbindelse med de enkelte kurser skal rettes til kursusarrangøren.

Husk at melde til vagtplanlægger i god tid, at du skal på kursus.

Der forventes ikke yderligere kursus-aktivitet i løbet af KBU-uddannelsen. Hvis du har ønske om yderligere kurser, skal du tale med din uddannelsesvejleder om det og søge ved din leder.

 

Uddannelsesvejleder og uddannelsessamtaler

Den uddannelsessøgende og hovedvejlederen afsætter tid til uddannelsesvejledning af ca. en times varighed mindst en gang hver måned. Det kan ofte betale sig at lave aftale fast hver 14. dag, idet nogle aftaler falder ud på grund af fravær mm.

Det er tilrettelagt således, at der tilgodeses tid i den kliniske hverdag til at kunne deltage i samtalen. Indholdet af samtalerne vil være skiftende i løbet af uddannelsesforløbet men grundlæggende med fokus på de kompetencer, den uddannelsessøgende forventes at gennemføre samt på den individuelle uddannelsesplan, herunder de 7 lægeroller.

Indholdet i vejledersamtalerne vil således bl.a. være planlægning af fokuspunkter/den individuelle uddannelsesplan indtil næste samtale, opfølgning på trivsel mm.

Uddannelsesplaner udarbejdes i RMUK, hvor både uddannelsesvejlederen og den uddannelsesansvarlige overlæge godkender planerne.

Uddannelsessamtalerne

Ved første samtale skal der skabes overblik over, hvorledes lægen under sin ansættelse kan opnå kompetencemålene og logbogen gennemgås. Det vil være naturligt, at KBU-lægen under vejledning bliver lægelig behandler for de patienter i afsnittet, som lægen har indlagt eller gennemgået.

Ved uddannelsessamtale efter tre måneder skabes overblik over de opnåede kompetencer. Der drøftes særlige interesseområder og udvikling heraf og træffes endelige aftaler om, hvorledes de resterende kompetencer kan nås, og der fokuseres på karrierevejledning.

Ved problemer med at opnå kompetencerne eller ved over 10% fravær skal uddannelsesansvarlig overlæge inddrages, da det midtvejs i forløbet skal konkluderes, hvordan uddannelsesforløbet kan gennemføres.

Ved afslutningssamtalen drøftes det samlede uddannelsesforløb og KBU-lægens slutevaluering. Når slutevalueringssamtalen er godkendt i RMUK, attesterer den uddannelsesansvarlige overlæge også for tid og læringsmål på logbog.net.

Se uddrag fra uddannelsesprogrammet her