Undervisningsplan.pngUddannelsesprogram for I-forløb

 

Introduktionsmateriale og -program

HR udarbejder et introduktionsprogram, som sendes til KBU-lægen inden ansættelsesstart via e-boks.

Se en oversigt over obligatoriske introduktionselementer

 

Den uddannelsesansvarlige overlæge og/eller hovedvejleder orienterer ved første vejledersamtale om I-kursus og det psykoterapeutiske uddannelsesforløb.

I-lægen skal selv fremsende ansøgning om deltagelse i I-kursus og teoretisk kursus i psykoterapi, samt aftale et psykoterapeutisk forløb med den psykoterapeutisk ansvarlige overlæge.

Læs mere om kravene til uddannelsen i psykoterapi.

I-lægen er desuden selv ansvarlig for tilmelding til kursus i vejledning i 2. halvår og for at orientere vagtplanlægger.

 

Klinisk vejledning og evaluering

I-lægen tilknyttes et sengeafsnit og modtager klinisk vejledning i den lægegruppe, der er tilknyttet dette.
I-lægen indgår desuden i forvagten, hvor der både kan være vagter i Akutafdelingen og i Psykiatrien. Her modtages vejledning af bagvagterne samt de til vagten tilknyttede læger. Vagtarbejdet kan desuden bringes til klinisk vejledning ved den primære lægegruppe i det afsnit, hvor I-lægen er tilknyttet.

Det er mulighed for, at I-lægen i det 2. halvår tilknyttes et ambulatorium. I-lægen bliver fra starten af ansættelsen behandlende læge for udvalgte patienter.

Det er væsentligt, at de kliniske vejledere løbende orienterer hovedvejledere om læringsforløbet.

Der findes flere typer vejledning/supervision i den kliniske hverdag. To af disse er beskrevet nedenfor.

Ad hoc-vejledning af akutte problemstillinger

Både i vagten og i det daglige kliniske arbejde på afdelingen, er der mere erfarne kolleger tilstede.

Der er altid mulighed for at få løbende vejledning/supervision i det kliniske arbejde.

Planlagt vejledning

Der er dagligt planlagt vejledning på sengeafsnittene, hvor ikke akut-prægede problemstillinger kan tages op med de øvrige læger i afsnittet.

Ved den kliniske vejledning kan der bruges flere værktøjer. I afdelingen er der kompetencekort udarbejdet til speciallægeuddannelsen i psykiatri. På Logbog.net findes også de kompetencevurderingsskemaer, som er udarbejdet til speciallægeuddannelsen i psykiatri.  

Læringsstrategierne er gennemgået i:

Ved den kliniske vejledning anbefales der brug af kompetencekort udarbejdet til speciallægeuddannelsen i psykiatri.

Man kan med fordel i forlængelse af en struktureret kollegial bedømmelse gennemføre audit på det skriftlige materiale.

Opnåede kompetencer attesteres i den elektroniske logbog.

Vagtarbejde

Som forvagt har du enten vagt i Akutafdelingen med modtagelse af akutte patienter eller vagt i psykiatrien, hvor du løser opgaver på de psykiatriske afdelinger i Afdeling for Psykoser, Afdeling for Depression og Angst og Retspsykiatrisk Afdeling.

Vejledning til vagtopgaver findes her


Øvrig dagarbejde

Når du ikke har vagt, vil dit dagarbejde ofte være på sengeafsnittet, hvor du følger og behandler patienter i samarbejde med de øvrige læger på afdelingen.

Der vil også være dage, hvor du laver ECT-behandlinger og dage, hvor du har stuelægekalderen. Når du har stuelægefunktion, skal du i samarbejde med de ambulante medarbejdere og vagtholdet sørge for indlæggelse af patienter. Det kan være indlæggelse på tvang, i henhold til dom eller via ambulatorierne.

 

Uddannelsesvejleder og uddannelsessamtaler

Hovedvejlederen vil oftest være en af lægerne i den lægegruppe, hvor den uddannelsessøgende læge er tilknyttet eller tæt samarbejdende ambulant team. Hovedvejlederen er speciallæge i psykiatri eller H2-læge med vejledningssupervision af UAO.

Den uddannelsessøgende og hovedvejlederen afsætter tid til uddannelsesvejledning af ca. en times varighed mindst en gang hver måned. Det kan ofte betale sig at lave aftale fast hver 14. dag, idet nogle aftaler falder ud på grund af fravær mm.

Det er tilrettelagt således, at der tilgodeses tid i den kliniske hverdag til at kunne deltage i samtalen. Indholdet af samtalerne vil være skiftende i løbet af uddannelsesforløbet men grundlæggende med fokus på de kompetencer, den uddannelsessøgende forventes at gennemføre samt på den individuelle uddannelsesplan, herunder de 7 lægeroller.

Indholdet i vejledersamtalerne vil således bl.a. være planlægning af fokuspunkter/den individuelle uddannelsesplan indtil næste samtale, opfølgning på trivsel mm.

Uddannelsesplaner udarbejdes i RMUK, hvor både uddannelsesvejlederen og den uddannelsesansvarlige overlæge godkender planerne.

Uddannelsessamtalerne

Ved første samtale skal der skabes overblik over, hvordan lægen under sin ansættelse kan opnå kompetencemålene. I den forbindelse gennemgås uddannelsesprogrammet for I-læger samt målbeskrivelsen. Der drøftes nødvendigheden af, at I-lægen fra starten og løbende bringer materiale til audit og med hvem.

Det vil være naturligt, at I-lægen bliver behandlende læge for de patienter i afsnittet, som lægen har indlagt eller gennemgået. Det skriftlige materiale i den forbindelse bringes til audit, og den første strukturerede kollegiale bedømmelse aftales. 

Struktureret klinisk observation, evt. med brug af kompetencekort, forstås en situation, hvor den uddannelsessøgende læges færdigheder observeres og vurderes direkte. Det kan f.eks være ved en bedside-undervisningssituation, dvs. hvor patient, uddannelsessøgende læge og vejleder er til stede samtidig eller en konference med patientdeltagelse.

Vejleder kan vælge at vurdere og godkende kompetencer uden at gøre brug af kompetencekort, men kompetencevurderingsmetoden, eksempelvis struktureret klinisk observation, er obligatorisk.

Ved uddannelsessamtale efter tre måneder skabes overblik over de opnåede kompetencer og der aftales, hvilke patientgrupper, der skal fokuseres på de følgende tre måneder.

Ved problemer med at opnå kompetencerne, eller ved over ti procents fravær, skal uddannelsesansvarlig overlæge inddrages, da det midtvejs i forløbet skal konkluderes, hvordan uddannelsesforløbet kan gennemføres.

Ved midtvejsevalueringen skabes der igen overblik over opnåede kompetencer med aftaler vedrørende opnåelse af fremadrettede kompetencer. Der drøftes særlige interesseområder og udvikling heraf.

Ved uddannelsesvejledning efter ni måneder skabes overblik over manglende elementer med endelige aftaler om, hvordan disse kan nås, og der fokuseres på karrierevejledning.

Ved afslutningssamtalen drøftes det samlede uddannelsesforløb og I-lægens slutevaluering. Der tilbydes yderligere afsluttende samtale med UAO. Slutevalueringssamtale godkendes i RMUK af UAO. UAO eller ledende overlæge attesterer tidsmæssigt gennemført på logbog.net.

Forud for ansøgning af H-stilling skal I-lægen træffe aftale med uddannelsesvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge om udfærdigelse af fagligt vurderingsskema. Udtalelsen baseres på de under I-stillingen opnåede kompetencer/faglig profil.

Under arbejdet, både på afdelingen og i vagten, er der et tæt samarbejde med plejepersonalet og sekretærer. I-lægen kan derfor opnå kompetencer omkring lægerollerne "samarbejder" og "leder/administrator" i disse situationer.

Læs mere om de kompetencer, du skal opnå som I-læge

 

Klik på billedet for at se en pdf-udgave af fordelingen af kompetencer i introduktionsforløbet.

Forslag til justering af vejledningen er meget velkomne. I ønskes rigtig god fornøjelse med uddannelsesforløbet.