Introduktionsmateriale og -program

Den ledende overlæges sekretær orienterer vagtplanlægger om ny ansættelse og vagtplanlægger sender arbejdstidsplan til den nye læge.


Sekretæren udarbejder et introduktionsprogram, hvori link til uddannelsesvejledning til I-forløb og link til ”Tjekliste til introduktionsprogram for læger og lægestuderende som vikar, samt for psykologer, som arbejder i sengeafsnit i Afdeling P” fremgår.

Introduktionsprogrammet tilpasses den enkelte læge ud fra dennes erfaring og kan bl.a. omfatte:

 • Introduktion til lægearbejdet og til arbejdsgangene i afsnittet samt til psykiatriloven
 • Generel orientering om afdelingens struktur, uddannelsesprogram, konferencer samt arbejdstidsplan og procedure ved sygemelding
 • Introduktion til EPJ, e-Dok og  e-læring
 • Hjerte Lunge Redning hands on
 • ECT undervisning (både teoretisk og hands on)
 • Introduktion til arbejdsmiljø- og til tillidsmandssystemet
 • En planlagt følgevagt i Psykiatrisk Modtagelse samt introduktion til Modtagelsen
 • Konflikthåndteringskursus
 • Kursus i alarmprocedurer og udstyr på AUH Risskov
 • Brandskole hands on
 • En planlagt første vejledningssamtale med uddannelsesvejlederen
 • En planlagt samtale med uddannelsesansvarlig overlæge

Den uddannelsesansvarlige overlæge orienterer ved ansættelsessamtalen om I-kursus og det psykoterapeutiske uddannelsesforløb. Såfremt den uddannelsesansvarlige overlæge ikke deltager ved ansættelsessamtalen, delegeres denne orientering til uddannelsesvejlederen.

I-lægen skal selv fremsende ansøgning om deltagelse i I-kursus og teoretisk kursus i psykoterapi, samt aftale et psykoterapeutisk forløb med den psykoterapeutisk ansvarlige overlæge.

Læs mere om kravene til uddannelsen i psykoterapi

I-lægen er desuden selv ansvarlig for tilmelding til kursus i vejledning i 2. halvår og for orientering af vagtplanlægger.

Se oversigt over obligatoriske kurser på I-uddannelsen på videreuddannelsen-nord.dk


Klinisk vejledning og evaluering

I-lægen tilknyttes et sengeafsnit og modtager klinisk vejledning i den lægegruppe, der er tilknyttet dette. I-lægen bliver fra starten af ansættelsen behandlende læge for udvalgte patienter.

I-lægen indgår desuden i forvagten, der er tilknyttet Psykiatrisk Modtagelse, og modtager her vejledning af bagvagterne samt de til Modtagelsen tilknyttede læger. Vagtarbejdet kan desuden bringes til klinisk vejledning ved den primære lægegruppe, I-lægen er tilknyttet.

Vagtvejledningen for AUH Risskov (læger i voksenpsykiatrien)  - kan kun ses af medarbejdere i Region Midtjylland

Det er væsentligt, at de kliniske vejledere løbende orienterer uddannelsesvejlederen om læringsforløbet.

Læringsstrategierne er gennemgået i I-bogen. Ved den kliniske vejledning anbefales brug af evalueringsmetoden PQRS eller Bogerd. Evalueringsmetoderne er ligeledes gennemgået i I-bogen.

Som eksempel på struktureret bedømmelse henvises til Mini-Clinical Evaluation Exercise (CEX).

Man kan med fordel i forlængelse af en struktureret kollegial bedømmelse gennemføre audit på det skriftlige materiale, herunder den farmakologiske behandling.

Opnåede kompetencer attesteres i logbogen med dato, læselig underskrift og stempel ud for hver enkelt kompetence / i logbog.net.

Logbogen skal afsluttes med den uddannelsesansvarlige overlæges, alternativt den ledende overlæges læselige underskrift og stempel.


Uddannelsesvejleder og uddannelsessamtaler

I samarbejde med uddannelsesansvarlig overlæge, udpeger overlægen i det afsnit / enhed, lægen er tilknyttet, en uddannelsesvejleder. Vejlederen vil oftest være en af lægerne i den lægegruppe, hvor den uddannelsessøgende læge er tilknyttet.


Der anbefales i starten uddannelsessamtale én gang om måneden. Ved uddannelsessamtalerne udfyldes uddannelsesbilagene og der udfærdiges en individuel uddannelsesplan for perioden indtil næste uddannelsessamtale.

Læs mere om nødvendigheden af disse planer.

Ved første samtale skal der skabes overblik over hvorledes lægen under sin ansættelse kan opnå kompetencemålene. I denne forbindelse gennemgås logbogen. Der drøftes nødvendigheden af, at I-lægen fra starten og løbende bringer materiale til audit og med hvem. Det vil være naturligt, at I-lægen bliver behandlende læge for de patienter i afsnittet, som lægen har indlagt eller gennemgået. Det skriftlige materiale i denne forbindelse bringes til audit, og der aftales den første strukturerede kollegiale bedømmelse af kompetence 4A. Kompetence 13 vil naturligt skulle erhverves i Modtagelsen, hvor ligeledes nogle af bedømmelserne mht. kompetence 4A kan finde sted.

Ved uddannelsessamtale efter 3 måneder skabes overblik over de opnåede kompetencer og der aftales, hvilke patientgrupper der skal fokuseres på de følgende 3 måneder. Med overlægen ved afdelingen aftales desuden gennemførelse af kompetence 19, 23 og 24, der skal foreligge ved midtvejsevalueringen.

Ved problemer med at opnå kompetencerne eller ved over 10% fravær skal uddannelsesansvarlig overlæge inddrages, da det midtvejs i forløbet skal konkluderes hvorledes uddannelsesforløbet kan gennemføres.

Ved midtvejsevalueringen skabes atter overblik over opnåede kompetencer med aftaler vedrørende kompetence 9A og 4A. Der drøftes særlige interesseområder og udvikling heraf.

Ved uddannelsesvejledning efter 9 måneder skabes overblik over manglende elementer med endelige aftaler om hvorledes disse kan nås, og der fokuseres på karrierevejledning.

Ved afslutningssamtalen drøftes det samlede uddannelsesforløb og I-lægens slutevaluering.

Uddannelsesbilagene sendes efter hver udfyldelse til den uddannelsesansvarlige overlæge, der foretager registrering af den afholdte uddannelsessamtale.

Den uddannelsesansvarlige overlæge videresender afslutningsevalueringen til den ledende overlæge og udfærdiger en bekræftelse på tidsmæssigt gennemført I-forløb, der sendes til I-lægen med kopi til HR.

Forud for ansøgning af H-stilling skal I-lægen træffe aftale med uddannelsesvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge om udfærdigelse af fagligt vurderingsskema. Udtalelsen baseres på de under I-stillingen opnåede kompetencer/faglig profil.

Se vejledning til strukturering af kompetencer