På disse sider kan du læse generelt om uddannelse af læger i Afdeling for Psykoser. Der er også en side for hver type lægeuddannelse, hvor du kan få input til at planlægge dit uddannelsesophold samt praktiske oplysninger.

Det er en god ide at læse om dit ophold her, inden første uddannelsessamtale med din vejleder.

Generelt

Afdelingen har forsknings- og undervisningsforpligtelser og har til opgave at varetage den kliniske undervisning og uddannelse af lægestuderende, læger, psykologstuderende, psykologer og andre faggrupper.

Vi varetager postgraduate uddannelsesforløb for læger indenfor specialet Psykiatri med både I-, H1- og H2-forløb og speciallægeuddannelsen i almen medicin. Der henvises til afdelingens generelle uddannelsesplaner for de enkelte uddannelsesforløb.

Vi har desuden fokuserede ophold for læger i specialuddannelse i andre specialer.

Alle uddannelsessøgende læger tilknyttes et sengeafsnit eller en ambulant enhed. Der tages hensyn til hvilke kompetencer, de uddannelsesmæssigt skal indhente under deres ansættelse.

Vision for Afdeling for Psykoser 

  • Vi ser os selv som en sammenhængende organisation og som en del af Psykiatrien i Region Midtjylland
  • Vi siger ja til opgaven og vi gør en forskel
  • Vi arbejder videns- og evidensbaseret indenfor nationale og internationale standarder
  • Vi yder den bedst mulige faglige, patientoplevede og organisatoriske kvalitet
  • Vi er udviklingsorienterede og ser muligheder frem for begrænsninger
  • Vi vil være kendt for at være en attraktiv arbejdsplads og et udviklende uddannelsessted
  • Vi vil arbejde på at blive blandt de førende indenfor forskning i psykoser i Danmark 

Organisering af Afdeling for Psykoser

Afdelingen er er opdelt i syv funktionsenheder samt en afdelingsledelse:

  

Relevante hjemmesider

logbog.net får du overblik over din uddannelse. Her samler du dine dokumenter, og du anvender systemet til direkte ansøgning om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

I værktøjskassen på adressen afp.rm.dk finder du relevante links til blandt andet målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer, kompetencekort med mere.

 

Introduktion

Forud for ansættelse i Afdeling for Psykoser vil du få tilsendt din vagtplan og blive tilmeldt det obligatoriske introduktionsprogram for læger i AUH Psykiatrien. Derudover vil der blive udarbejdet et individuelt introduktionsprogram med oplysninger om den kliniske introduktion.

I introduktionsprogrammet vil det også fremgå, hvem der er din hovedvejleder og tidspunktet for din første vejledersamtale. Du planlægger sammen med vejleder, hvordan kompetence-tilegnelsen skal foregå.

Det tilstræbes, at du beholder den samme uddannelsesvejleder under hele forløbet, men du vil kunne have vekslende kliniske vejledere afhængigt af, hvilken enhed du er tilknyttet.

Se en oversigt over obligatoriske introduktionselementer

 

Klinisk vejledning

Der gives daglig klinisk vejledning ved sengeafsnittets overlæge eller dennes stedfortræder, som vil være en overlæge på et andet sengeafsnit.

Derudover gives der klinisk vejledning i forbindelse med struktureret klinisk observation, ved audit, ved det fælles kliniske arbejde og ved behov i øvrigt.

I vagten vil den kliniske vejledning kunne gives af det øvrige vagthold. Derudover vil vagtarbejde kunne bringes til klinisk vejledning i den lægegruppe, lægen er tilknyttet.

HUSK at medbringe relevante kompetencekort i den kliniske hverdag, i vagten og ved audit.

De enkelte enheder har desuden psykoterapeutisk supervision.

 

Konferencer

Alle enheder har behandlingskonferencer, hvor der bliver taget stilling til patienternes behandlingsplaner. Samtlige personalegrupper deltager i disse behandlingskonferencer. Den behandlingsansvarlige læge vil her kunne fremlægge sine patienter til drøftelse i et bredere forum og vil desuden kunne indhente nogle af samarbejds-, kommunikations- og ledelseskompetencerne.

For sengeafsnittene er der en daglig morgenkonference hvor afdelingsledelsen, afdelingssygeplejerskerne og lægegrupperne ved sengeafsnittene deltager. Formålet med morgenkonferencerne er rapportering vedrørende nye patienter og eventuelle begivenheder, vagtholdet har været involveret i. Endvidere aftales der eventuelle patientflytninger og omfordeling af lægeressourcer til dagens arbejdsopgaver.

I ambulatorierne er der mulighed for daglig supervision, og der holdes regelmæssigt behandlingskonferencer. 

Supervision efter vagtfunktion foretages af bagvagter. Her er fokus på refleksion over forskellige aspekter fra vagten.

 

Uddannelsesvejleder og uddannelsessamtaler

Den uddannelsessøgende og uddannelsesvejlederen afsætter tid til uddannelsesvejledning af ca. en times varighed mindst en gang hver måned. Det kan ofte betale sig at lave en fast aftale hver 14. dag, idet nogle aftaler aflyses på grund af fravær mm. Der afsættes tid i den kliniske hverdag til at kunne gennemføre disse samtaler.

Indholdet af samtalerne vil være skiftende i løbet af uddannelsesforløbet men grundlæggende med fokus på de kompetencer, den uddannelsessøgende forventes at gennemføre samt på den individuelle uddannelsesplan, herunder de 7 lægeroller. Indholdet i vejledersamtalerne vil være planlægning af fokuspunkter/den individuelle uddannelsesplan indtil næste samtale, opfølgning på trivsel mm

Uddannelsesplaner udarbejdes i RMUK, hvor både uddannelsesvejlederen og den uddannelsesansvarlige overlæge godkender planerne.

Uddannelsessamtalerne

Ved første samtale skal der skabes overblik over, hvordan lægen under sin ansættelse kan opnå kompetencemålene, og logbogen gennemgås. Det vil være naturligt, at uddannelseslægen under vejledning bliver lægelig behandler for de patienter i afsnittet, som lægen har indlagt eller gennemgået.

Ved efterfølgende samtaler følges op på uddannelsesplanen, der vurderes kompetenceopnåelse, sættes nye mål, trivsel italesættes, der laves audit på skriftligt materiale, gives karrierevejledning mm.

Ved problemer med at opnå kompetencerne, eller ved over ti procents fravær, skal uddannelsesansvarlig overlæge inddrages, da det midtvejs i forløbet skal konkluderes, hvordan uddannelsesforløbet kan gennemføres.

Ved slutevalueringssamtalen drøftes det samlede uddannelsesforløb. Når slutevalueringssamtalen er godkendt i RMUK, attesterer den uddannelsesansvarlige overlæge eller ledende overlæge for tid og læringsmål på logbog.net.

Vagtarbejde for lægegruppen

Vagtarbejde for læger foregår både i Akutafdelingen og i Psykiatrien.

Vagtopgaver i voksenpsykiatrien, AUH Psykiatrien

Du vil blive tilbudt følgevagter i forbindelse med din introduktion, hvis du skal være vagtbærende.

 

Uddannelse og undervisning

Afdeling for Psykoser prioriterer uddannelse og undervisning højt. Det betyder, at uddannelse og læring ses som en integreret del af den kliniske dagligdag. Vi bestræber os på at tilrettelægge det daglige arbejde, så alle læger har mulighed for at deltage i de formaliserede undervisningstilbud.

Formaliseret undervisning

Undervisningprogrammet for formaliseret undervisning kan findes her: www.afp.rm.dk

I Afdeling for Psykoser er der hver onsdag teoretisk uddannelse. Om morgenen er der morgenrating (psykometri) og om eftermiddagen er der klinisk konference og teoretisk undervisning, herunder journalclubs osv.

Patientfremlæggelsen og interview ved rating og klinisk konference varetages af en yngre læge med struktureret kollegial bedømmelse efterfølgende. Anvend gerne kompetencekort med henblik på feedback.

Der udfærdiges løbende en plan, hvor emner og oplægsholdere fremgår. I uddannelsen deltager alle læger, der er tilknyttet afdelingen også de læger, der har deres funktion i ambulante enheder. HUSK at orientere dig i skemaet, for den læge der er skrevet på, er ansvarlig for gennemførelsen af undervisningen.

Beskrivelse af den kliniske konference

Efter morgenkonferencen tirsdag og torsdag (casebaseret patientfremlæggelse) er der et kort læringsindslag. Ansvaret for oplægget går på skift mellem afsnittene. Den fremlæggende yngre læge modtager ligeledes direkte feedback på sin fremlæggelse ved den kliniske vejleder.

Ved spørgsmål eller tvivl omkring undervisning, kan du altid spørge din uddannelsesvejleder, uddannelseskoordinerende yngre læge, uddannelsesansvarlig overlæge eller kolleger.

Gruppebaseret struktureret kompetencevurdering

Fire gange om året laves gruppebaseret struktureret kompetencevurdering for H-lægerne i afdelingen. De relevante læger inviteres særskilt hertil. Her er fokus på de kompetencer, som tilhører afdelingen i henhold til målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen.

Herudover afholdes der temadage for læger en til to gange om året med skiftende temaer.

H-læger tilbydes deltagelse på SCAN-kursus.

Psykoterapeutisk uddannelse

På Dansk Psykiatrisk Selskabs hjemmeside kan du finde vejledningen til uddannelse i psykoterapi.

Her findes også en liste over godkendte supervisorer og kompetencekortene i psykoterapi.

Den psykoterapeutiske uddannelse er organiseret således, at der for uddannelseslægerne i psykiatri er mulighed for tilmelding til et teoretisk kursus i psykoterapi. Kurset er af et års varighed.

Der er i afdelingen en overlæge med ansvar for den psykoterapeutiske uddannelse. I- og H-lægerne kan lave aftaler med overlægen om psykoterapi-assesment og psykoterapivejleder/supervision.

I- og H-læger tilbydes introduktionssamtale med uddannelsesansvarlig psykoterapeutisk overlæge om tilrettelæggelse af den psykoterapeutiske uddannelse. I afdelingen er der desuden en psykoterapeutisk yngre læge (PYL).

 

Kurser

Skal du på et obligatorisk kursus, er det vigtigt, at du giver besked til vagtplanlægger i god tid, så det indgår i dit arbejdsskema.

Du skal også ansøges om tjenestefrihed, overnatningsbetaling mm.

Se kursusansøgning (virker kun på Regionens netværk) 

Der forventes ikke yderligere kursusaktivitet i løbet af dit uddannelsesophold i afdelingen. Hvis du har ønske om yderligere kurser, skal du tale med din uddannelsesvejleder og daglige leder om det.

 

Forskning

Forskning prioriteres meget højt i Afdeling for Psykoser. Vi ønsker at styrke klinisk forskning samt en højere grad af interaktion og synergi mellem klinik, klinisk forskning og grundforskning. Det betyder, at flest muligt ansatte, der ønsker det, skal forske og flest mulige patienter skal indgå i forskningsprojekter.

Der planlægges et forskningsudvalg med sigte på at realisere afdelingens forskningsstrategi. Dette udvalg har blandt andet til opgave at stimulere forskningen i afdelingen blandt alle personalegrupper: læger, psykologer, plejepersonale og andre faggrupper.

Læs mere om forskning i psykiatrien Region Midtjylland

For I-læger med særlig forskningsmæssig interesse tilbydes der en samtale med professoren i Afdeling for Psykoser. For H-læger er der planlagt en samtale med professoren.

Samtalen er med henblik på orientering om mulighederne indenfor afdelingens forskningsfelt og eventuelt tilknytning til forskningsprojekter i afdelingen.