Indhold


Vision for Afdeling for Psykoser 

 • vi ser os selv som en sammenhængende organisation og som en del af Psykiatri og Social i RM
 • vi siger ja til opgaven og vi gør en forskel
 • vi arbejder videns- og evidensbaseret indenfor nationale og internationale standarder
 • vi yder den bedst mulige faglige, patientoplevede og organisatoriske kvalitet
 • vi er udviklingsorienterede og ser muligheder frem for begrænsninger
 • vi vil være kendt for at være en attraktiv arbejdsplads og et udviklende uddannelsessted
 • vi vil arbejde på at blive blandt de førende indenfor forskning i psykoser i Danmark 


Målgruppe

Afdeling for Psykoser udreder alle patientgrupper mellem 18 og 67 år og behandler voksne patienter med skizofreni samt andre lidelser inden for det skizofrene og psykotiske område (F2).

Afdeling for Psykoser varetager følgende funktioner:

Hovedfunktioner

 • Afdeling for Psykoser varetager alle hovedfunktionsopgaver for målgruppen. Afdelingens optageområde er Aarhus, Favrskov og Samsø kommuner, samt Silkeborg Kommune i forbindelse med indlæggelse.

Regionsfunktioner

 • Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent skizofreni, skizofreni i kombination med misbrug samt gravide med skizofreni.
 • Alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd.

Højt specialiserede funktioner

 • Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni.

 

Organisering af Afdeling for Psykoser

 

Afdelingen er er opdelt i syv funktionsenheder samt en afdelingsledelse:

Uddannelse i Afdeling for Psykoser

Afdelingen har forsknings- og undervisningsforpligtelser og har til opgave at varetage den kliniske undervisning og uddannelse af lægestuderende, læger, psykologstuderende, psykologer og andre faggrupper.

Vi varetager postgraduate uddannelsesforløb for læger indenfor specialet voksenpsykiatri med både I-, H1- og H2-forløb samt som led i den kliniske basisuddannelse (KBU) og speciallægeuddannelsen i almen medicin. Der henvises til afdelingens uddannelsesplaner for de enkelte uddannelsesforløb.

Alle uddannelsessøgende læger tilknyttes et sengeafsnit eller en ambulant enhed. Der tages hensyn til hvilke kompetencer, de uddannelsesmæssigt skal indhente under deres ansættelse.

 

Introduktion

Forud for ansættelse i Afdeling for Psykoser vil lægen få tilsendt sin vagtplan og blive tilmeldt det obligatoriske introduktionsprogram for læger AUH Psykiatrien. Derudover vil der blive udarbejdet et individuelt introduktionsprogram med oplysninger om den kliniske introduktion.

I det fremsendte introduktionsprogram vil der desuden orienteres om, hvem der er lægens uddannelsesvejleder samt tidspunkt for første vejledersamtale. Lægen planlægger sammen med denne, hvorledes kompetence-tilegnelsen skal foregå. Det tilstræbes, at lægen beholder den samme uddannelsesvejleder under hele forløbet, men lægen vil kunne have vekslende kliniske vejledere afhængigt af, hvilken enhed lægen er tilknyttet.

 

Klinisk vejledning

Der gives daglig klinisk vejledning ved sengeafsnittets overlæge eller dennes stedfortræder, som vil være en overlæge på et andet sengeafsnit.

Derudover gives der klinisk vejledning i forbindelse med struktureret kollegial supervision ved audit, ved det fælles kliniske arbejde og ved behov i øvrigt.

I vagten vil den kliniske vejledning kunne gives af det øvrige vagthold. Derudover vil vagtarbejder kunne bringes til klinisk vejledning i den lægegruppe, lægen er tilknyttet.

De enkelte enheder har psykoterapeutisk supervision ca. 1 gang om måneden.

 

Konferencer

Alle enheder har behandlingskonferencer, hvor der bliver taget stilling til patienternes behandlingsplaner. Samtlige personalegrupper deltager i disse behandlingskonferencer. Den behandlingsansvarlige læge vil her kunne fremlægge sine patienter til drøftelse i et bredere forum og vil desuden kunne indhente nogle af samarbejds-, kommunikations- og ledelseskompetencerne.

For sengeafsnittene er der en daglig morgenkonference, hvor afdelingsledelsen, afdelingssygeplejerskerne og lægegrupperne ved sengeafsnittene samt vagthavende forvagt deltager. Formålet med morgenkonferencerne er rapportering vedrørende nye patienter og eventuelle begivenheder, forvagten har været involveret i vagtdøgnet. Endvidere aftales der eventuelle patientflytninger og omfordeling af lægeressourcer til dagens arbejdsopgaver.

I ambulatorierne er der mulighed for daglig supervision, og der holdes regelmæssigt behandlingskonferencer. 

 

Vagtarbejde for lægegruppen

Vagtarbejdet foregår i Akutmodtagelsen. Mere info følger.

 


Undervisning

Afdeling for Psykoser prioriterer uddannelse og undervisning højt. Det betyder, at uddannelse og læring ses som en integreret del af den kliniske dagligdag. Vi bestræber os på at tilrettelægge det daglige arbejde således, at alle læger har mulighed for at deltage i de formaliserede undervisningstilbud.

 

Formaliseret undervisning

I Afdeling for Psykoser finder der hver onsdag teoretisk uddannelse sted i form af morgenrating samt om eftermiddagen i form af klinisk konference og teoretisk undervisning herunder journal-clubs.

Patientfremlæggelsen og interview ved rating og klinik varetages af en yngre læge med struktureret kollegial bedømmelse efterfølgende.  Der udfærdiges forud for hvert halvår en plan, hvor emner og oplægsholdere fremgår. I uddannelsen deltager alle læger, der er tilknyttet afdelingen også de læger, der har deres funktion i ambulante enheder.

Efter morgenkonferencen tirsdag og torsdag er der et kort læringsindslag efter morgenkonferencen. Ansvaret for oplægget går på skift mellem afsnittene.

Herudover afvikles med ½-1 årige intervaller lægetemadage med skiftende temaer.

Alle H-læger tilbydes et kursus i semistruktureret, diagnostisk interview (SCAN)

 

Psykoterapeutisk uddannelse

Den psykoterapeutiske uddannelse er organiseret således, at der for uddannelseslægerne i psykiatri er mulighed for tilmelding til et teoretisk kursus i psykoterapi. Kurset er af 1 års varighed med tilmelding én gang årligt.

Der er i afdelingen en overlæge med ansvar for den psykoterapeutiske uddannelse med hvem I- og H-lægerne kan træffe aftale om psykoterapi-assesment og psykoterapivejleder.


Forskning

Forskning prioriteres meget højt i Afdeling P. Vi ønsker at styrke klinisk forskning samt en højere grad af interaktion og synergi mellem klinik, klinisk forskning og grundforskning  Det betyder at flest muligt ansatte, der ønsker det, skal forske og flest mulige patienter skal indgå i forskningsprojekter.

Der planlægges et forskningsudvalg med sigte på at realisere afdelingens forskningsstrategi. Dette udvalg har blandt andet til opgave at stimulere forskningen i afdelingen blandt alle personalegrupper: læger, psykologer, plejepersonale og andre faggrupper.

Læs mere om forskning i psykiatrien Region Midtjylland

 

Afdelingens prioriterede forskningsområder de næste 5 år

Afdeling Ps mission er bl.a. at forske i og udvikle kvaliteten af udredning, behandling og pleje af mennesker med psykoser samt at deltage i ætiologisk forskning. Visionært arbejder Afdeling P på at blive blandt de førende i Danmark indenfor forskning i psykotiske tilstande. For at realisere denne vision og mission vil Afdeling P i de kommende år have særlig opmærksomhed på følgende forskningsområder:

 • Livsstilsintervention
 • Fysisk sygdom hos patienter med skizofreni
 • Forskningsbaseret psykopatologisk udredning og diagnostik
 • Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni og andre psykotiske tilstande
 • Optimal behandling(medicinsk og psykoterapeutisk) og højst mulig livskvalitet
 • Social kognition
 • Psykiatrisk genetik
 • Farmakoepidemiologi

Forskningsområderne er nævnt i ikke-prioriteret rækkefølge.

Se Forskningsplanen for Afdeling P 2011 – 2015 (revideret 2013)

Se Forskningskatalog for Afdeling P 2011 - 2015 (revideret 2013)