Forløb efter Masterplanen

AP-lægens forløb på AUH Psykiatrien er fordelt med 3 måneder på Afdeling for Psykoser og 3 måneder på Afdelingen for Depression og Angst.

AP-lægerne vil som hovedregel være tilknyttet et sengeafsnit, men der vil, i det omfang lægebemandingen tillader det, være mulighed for, at enkelte forløb lægges i ambulant regi.

Der vil under opholdet være mulighed for efter indvividuel aftale at arrangere besøg/endagsophold i afdelingen ambulante specialklinikker. 

 

Introduktionsmateriale og -program

Den uddannelsesansvarlige overlæges sekretær fremsender et velkomstbrev. Sekretæren orienterer vagtkoordinatoren, der fremsender en tjenesteplan.

Sekretæren udfærdiger et introduktionsprogram, der sammen med link til uddannelsesvejledning til AP-forløb, samt til introduktionschecklisten fremsendes til AP-lægen før tiltrædelse af stillingen.

Introduktionsprogrammet tilpasses den enkelte læge ud fra dennes erfaring og kan omfatte bl.a.:

 • Introduktion til lægearbejdet og til arbejdsgangene i afsnittet samt til psykiatriloven.
 • Generel orientering om afdelingens struktur, uddannelsesprogram, konferencer samt arbejdstidsplan og procedure ved sygemelding.
 • Introduktion til EPJ og e-Dok, til hjertestopbehandling og ECT.
 • Introduktion til anvendelse af tvang i psykiatrien og NIP-depression.
 • Introduktion til arbejdsmiljø- og til tillidsmandssystemet.
 • En planlagt følgevagt, herunder introduktion til alarmsystemet samt deltagelse ved ECT-behandling.
 • Påbegyndelse af konflikthåndteringskursus.
 • En planlagt første vejledningssamtale med uddannelsesvejlederen.

 

Klinisk vejledning og evaluering

AP-lægen modtager klinisk vejledning i den lægegruppe, denne er tilknyttet. AP-lægen bliver fra starten af ansættelsen behandlende læge for udvalgte patienter.

AP-lægen indgår desuden i forvagten, der er tilknyttet Modtagelsen, og modtager her vejledning af bagvagterne samt de til Modtagelsen tilknyttede læger. Vagtarbejdet kan desuden bringes til klinisk vejledning ved den primære lægegruppe, AP-lægen er tilknyttet.

Vagtvejledningen findes på hospitalets intranet (kan kun ses internt).

Det er væsentligt, at de kliniske vejledere løbende orienterer den kliniske hovedvejleder om læringsforløbet.

Der er nedenfor tilføjet de for opholdet i psykiatrisk afdeling relevante udpluk af uddannelsesprogrammet.

Ved den kliniske vejledning anbefales brug af evalueringsmetoden PQRS.

Uddannelsesvejleder og vejledningssamtaler

Uddannelsesvejlederen i almen praksis opretholdes under samtlige ansættelser i hospitalsafdelinger med gennemførelse af uddannelsessamtaler i almen praksis.

Den uddannelsesansvarlige overlæge i Afdeling for Depression og Angst udpeger en klinisk hovedvejleder i den lægegruppe, AP-lægen er tilknyttet.

Den kliniske hovedvejleder planlægger med AP-lægen, hvorledes denne bedst kan indhente kompetencerne i forløbet af det kliniske ophold således, at der sikres mulighed for opnåelse af de beskrevne kompetencer.

Der skal desuden sikres indarbejdelse i tjenestetidsplanen af: 

 • Returdage 1 dag månedligt i almen praksis. Man skal være opmærksom på, at disse returdage bortfalder, såfremt lægen under opholdet her følger forskningskursus.
 • Temadage 1 dag i løbet af en halvårsperiode.
 • Supervisionsforløb af patientforløb i praksis på returdagene.
 • Fokuseret ophold to dage ved Center for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital. Datoer udmeldes fra Center for Spiseforstyrrelser.


Der anbefales i starten af uddannelsesforløbet uddannelsessamtale med klinisk hovedvejleder én gang om måneden. Ved uddannelsessamtalerne udfyldes uddannelsesbilagene, og der udfærdiges en individuel uddannelsesplan for perioden indtil næste uddannelsessamtale. Læs mere om nødvendigheden af disse planer.

Ved første samtale med den kliniske hovedvejleder drøftes målbeskrivelsen med afklaring af uddannelsesforløbet og brug af AP-lægens elektronisk baserede logbog.

Ved problemer med at opnå kompetencerne eller ved over 10 % fravær skal uddannelsesansvarlig overlæge inddrages, da det midtvejs i forløbet skal konkluderes, hvorledes uddannelsesforløbet kan gennemføres.

Ved samtale efter 3 måneder skabes overblik med aftale om, hvilke patientgrupper der skal fokuseres på de sidste 3 måneder.

Ved afslutningssamtalen drøftes det samlede uddannelsesforløb. Der gennemgås AP-lægens evaluering af afdelingen.

Den uddannelsesansvarlige overlæge videresender afslutningsevalueringen til den ledende overlæge og udfærdiger en bekræftelse på tidsmæssigt gennemført AP-forløb, der sendes til AP-lægen med kopi til Løn- og Personaleafdelingen.

Læs også Målbeskrivelsen for ny speciallægeuddannelse i almen medicin