Afdeling for Depression og Angst varetager uddannelse af yngre læger i introduktionsstilling og H1- og H2-forløb i uddannelse til speciallæge i psykiatri, under uddannelse til alment praktiserende læger samt yngre læger i basisforløb.


Formål

 • At kunne vurdere og behandle patienter med de mest almindelige voksenpsykiatriske lidelser.
 • Under supervision at kunne behandle akutte psykiatriske tilstande.
 • At kunne agere ifølge ”Lov om Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien”.


Indhold

Man tilknyttes et akut modtagesengeafsnit, som modtager unipolært depressive patienter samt personlighedsforstyrrede patienter med selvskadende adfærd.

Man indgår i det daglige kliniske arbejde, som omfatter: 

 • Varetagelse under supervision af egne forløb og evt. fremlæggelse af disse i forbindelse med behandlingskonferencer.
 • Diagnostisk udredning og behandling af de patienter, der modtages på afsnittet, herunder udfærdigelse af behandlingsplaner under supervision.
 • Håndtering af akutte psykiatriske problemstillinger, herunder opnå viden om og erfaring med anvendelse af psykiatriloven.
 • Afslutning af behandlingsforløb og overdragelse af det videre forløb til næste behandlingsindstans (ambulant enhed, praktiserende læge) samt samarbejde med kommunen.
 • Udfærdigelse af epikriser.

 

Kompetencer 

Kompetencer der skal erhverves omhandler:

 • anamnese
 • objektiv psykiatrisk undersøgelse
 • samarbejde med andre faggrupper
 • sammenfatning og diagnostisk formulering i journal og epikrise 
 • indikation for og iværksættelse af psykofarmakologisk og anden behandling og opfølgning på behandling
 • kendskab til etablerede tilbud til børn af psykisk syge forældre

 

Varighed

Varigheden af opholdet er 10 dage, heraf én dag i følgevagt (med tilhørende afspadsering).

Under opholdet tildeles den uddannelsessøgende en klinisk vejleder i Afdeling for Depression og Angst, som skal sikre, at den uddannelsessøgende præsenteres for opgaver og forløb, som er relevante for de i tjeklisten nævnte kompetencer.

Forventninger

Det forventes, at den uddannelsessøgende deltager i og eventuelt forestår patientsamtaler. Endvidere forventes deltagelse i relevante møder og konferencer. På følgevagten skriver den uddannelsessøgende mindst en indlæggelsesjournal og mindst en epikrise. Under opholdet drøfter den uddannelsessøgende overvejelser vedrørende diagnostik og behandling med vejlederen.