Afdeling for Depression og Angst prioriterer uddannelse og undervisning højt. Det betyder, at uddannelse og læring ses som en integreret del af den kliniske dagligdag, samt at vi bestræber os på at tilrettelægge det daglige arbejde således, at alle læger får mulighed for at deltage i de formaliserede undervisningstilbud.  

Afdelingen har forsknings- og undervisningsforpligtelser og har til opgave at varetage den kliniske undervisning og uddannelse af lægestuderende, læger, psykologer og andre faggrupper.

Afdelingen varetager postgraduate uddannelsesforløb for læger inden for specialet Psykiatri med både I,- H1 og H2 forløb og speciallægeuddannelsen i almen medicin og arbejdsmedicin. Læger under uddannelse i geriatri og børne-ungdomspsykiatri er i fokuseret ophold i afdelingen.

Der henvises til afdelingens uddannelsesplaner for de aktuelle uddannelsesforløb. 

Introduktion

Forud for ansættelse i Afdeling for Depression og Angst  vil lægen få sin vagtplan og blive tilmeldt det generelle introduktionsprogram. Derudover vil der blive udarbejdet et individuelt introduktionsprogram som lægen følger de første uger.  

I det fremsendte introduktionsprogram vil der desuden orienteres om, hvem der er lægens uddannelsesvejleder, samt tidspunktet for første vejledersamtale. Lægen planlægger sammen med denne, hvorledes kompetencetilegnelsen skal foregå. Ved det første vejledermøde udarbejdes et individuelt uddannelsesprogram.

Det tilstræbes at lægen beholder den samme uddannelsesvejleder under hele forløbet, men vil kunne have vekslende kliniske vejledere afhængigt af, hvilken enhed, lægen er tilknyttet. 

Klinisk vejledning

Der gives daglig klinisk vejledning ved afsnittets overlæge eller dennes stedfortræder. Specialklinikker deltager på skift i møder, som afvikles i forlængelse af morgenkonferencerne, ligesom middagskonferencer og behandlingskonferencer fungerer som læringsfora, hvor relevante kliniske problemstillinger bringes op til drøftelse.

Derudover gives der klinisk vejledning i forbindelse med struktureret kollegial supervision, ved audit, ved det fælles kliniske arbejde og ved behov i øvrigt.

I vagten vil den kliniske vejledning kunne gives af det øvrige vagthold samt af de til Modtagelsen tilknyttede læger.

Derudover vil vagtarbejde kunne bringes til klinisk vejledning i den lægegruppe, lægen er tilknyttet. Der er fast supervison af den afgående forvagt efter morgenkonferencen og der gives bagvagtssupervision i gruppe 1 gang månedligt. 

Formaliseret undervisning

I Afdeling for Depression og Angst finder der hver onsdag teoretisk uddannelse sted i form af morgenrating, samt kliniske og teoretiske konferencer, herunder journal clubs. Herudover afvikles med ½ årlige intervaller lægetemadage. Undervisningsprogrammet udarbejdes for en måned ad gangen. Undervisningsprogrammet, vejledning til klinisk konference og journal club kan tilgås på www.ada.rm.dk.

Det forventes at alle læger deltager i undervisningen.

Den psykoterapeutiske uddannelse

Den psykoterapeutiske uddannelse er organiseret således, at der for uddannelseslægerne i psykiatri er mulighed for tilmelding til et teoretisk kursus i psykoterapi, der tilstræbes påbegyndt en gang årligt.

Der er i afdelingen en psykoterapeutisk overlæge, med hvem I- og H-lægerne træffer aftale om psykoterapi-assesment og psykoterapivejleder.

Forskning

Læger under uddannelse har mulighed for at kontakte afdelingens kliniske professor med henblik på vejledning til afdelingens forskning.

Kontakt

Her kan du finde vej og kontakte Afdeling for Depression og Angst.

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Skejby
Afdeling for Depression og Angst
Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K
8200 Aarhus N

destinationsnaal30x30px.png Find vej til Afdeling for Depression og Angst 

mail30x30px.png  Skriv sikkert til os via borger.dk 

telefon1.pngKontakt os på vores hovednummer 7847 2100