Gruppeanalytisk Behandlingstilbud (GAB) tilbyder længerevarende gruppeanalytisk psykoterapi til patienter med relationsproblemer.

GAB-grupperne

Grupperne består af op til 8 patienter og en terapeut. Grupperne mødes én gang ugentligt i 90 minutter.

Grupperne er kontinuerlige og langsomt åbne, dvs. når en patient slutter i gruppen, kan en ny komme ind.

GAB-terapeuterne er ansatte i psykiatrien (hovedsageligt læger og psykologer), som har (mindst) en 4-årig uddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi.

GAB-tilbuddet er udelukkende psykoterapeutisk, hvilket bl.a. betyder, at medicinsk behandling skal varetages af egen læge, ligesom sociale forhold i videst muligt omfang bør være afklaret forud for henvisning.

Det er afgørende for ens eget og andres udbytte af behandlingen, at man kan komme stabilt i gruppen, hvilket kræver, at man prioriterer gruppen over andre aktiviteter fx arbejde, uddannelse, pasning af børn og har sikret muligheden for transport. Disse forhold skal været afklaret inden henvisning.

Gruppernes mødetidspunkt er eftermiddage 13:30 eller 16:00 i hverdagene.

Patienterne

GAB er et specialiseret behandlingstilbud til mennesker med følelsesmæssige og relationelle problemer, der har motivation og interesse for at arbejde med sig selv og forholdet til andre mennesker.

Disse problemer kan optræde ved flere forskellige psykiske lidelser, som f.eks. angst, depression og personlighedsmæssige vanskeligheder, men det væsentlige i gruppen er arbejdet med relationerne.

GAB tilbyder langtidsterapi, hvor der er mulighed for at arbejde med grundlæggende mønstre i personligheden og egner sig derfor til patienter, der ikke har haft tilstrækkelig gavn af korttidsterapi med mere symptomrettet fokus.

En deltager i en GAB-gruppe må være indstillet på, at terapien har en vis udstrækning (mindst et år og typisk flere år), og at det især i begyndelsen kan føles frustrerende at deltage i en analytisk gruppe.

Deltagerne må have en vis nysgerrighed og lyst til at beskæftige sig med psykologiske processer. Der er intet fast tema i grupperne, og man må som deltager bringe sig selv og sin problematik i spil.

Der arbejdes ikke med optræning, støtte, redskaber, hjemmeopgaver eller rådgivning. Tilgangen er undersøgende med målet at få kendskab til sit følelsesliv og nye måder at forholde sig til sig selv og andre.

For at bevare gruppernes terapeutiske og analytiske funktion, bør kontakt med de øvrige patienter uden for gruppen undgås. 

Patienter kan godt deltage i en gruppe samtidig med, at de tager medicin. Det er dog en god idé at afvente, om af antidepressiv medicinsk behandling har så god effekt, at psykoterapien føles overflødig. En evt. medicinsk behandling bør som nævnt kunne varetages af egen læge.

Patienter i akut krise, patienter med svære sociale problemer, patienter, som ganske nyligt har været indlagt, patienter med presserende selvmordstanker og/eller svær selvskade har ikke gavn af gruppeanalytisk psykoterapi.

Ligeledes har patienter, der har/har haft behov for længerevarende behandling med ECT, TMS, antipsykotika eller mere kompleks antidepressiv medicinsk behandling lille eller ingen effekt af gruppeanalyse. Endelig er et aktivt misbrug uforeneligt med GAB og skal behandles andetsteds.

Med meget unge patienter bør det overvejes, om deres relationelle problemer har antaget et tilstrækkeligt tydeligt præg for dem til, at det vil opleves meningsfuldt at deltage i en terapi med det fokus, og det skal også overvejes, om den geografiske tilknytning er sikker en årrække frem. Med ældre patienter (45+) skal det overvejes (sammen med patienten), om problemstillingen er blevet for fastlåst.

Visitationsprocedure

Henvisninger til GAB fra praktiserende læger, privatpraktiserende psykiatere og psykiatriske afdelinger, bortset fra Afdeling for Angst og Depression, AUH, skal i henhold til gældende procedure sendes til Psykiatriens Centrale Elektive Visitation, hvor patienterne visiteres af en speciallæge, som vurderer, om henvisningen kan gå videre til GAB-visitationen.

Patienter fra Afdeling for Depression og Angst kan henvises internt og alle henvisninger anbefales drøftet med visitationsteamet (se nederst) forud for henvisning.

GAB-visitationen modtager og vurderer GAB-henvisningerne samt indhenter yderligere oplysninger om patienterne.

Det foregår typisk på den måde, at patienterne opfordres til at skrive et brev, hvori de fortæller om deres baggrund, aktuelle problemer, eventuelle tidligere terapier og deres forventninger til den kommende behandling. Det anbefales henviser at forberede patienten på at skulle skrive dette brev. Herefter fordeles patienterne til egnede grupper med ledig kapacitet.

Gruppeterapeuten indkalder patienter til ca. 2 forsamtaler mhp. vurdering af, om patienten kan optages i gruppen og mhp., at patienten har mest mulig fornemmelse af sine problemstillinger og hvordan de vil vise sig i gruppen.

Ekspeditionstiden fra henvisning til start i gruppen vil være ca. 3 måneder.

Internt GAB-visitationsteam består af:

  • Psykolog Kristine Dietz Godt, Klinik for Personlighedsforstyrrelser
  • Psykolog Lise Hvass, Sengeafsnit 5

Visitationskonference afholdes mandage kl. 11-12 (tlf. 9243 7380)