Tilbuddet er oprettet som følge af en lovændring i psykiatriloven, som trådte i kraft d. 1. juli 2017 og betyder, at regionerne skal etablere særlige pladser i psykiatrien. Lovgrundlaget findes i "Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven".

I Region Midtjylland oprettes 32 særlige pladser, med midlertidig placering i AUH afdeling P med 7 sengepladser og de sidste pladser oprettes i december 2018 med permanent placering af 16 pladser i Psykiatrisk Center i Skejby. I Regionspsykiatrien i Viborg etableres 14 pladser midlertidigt og med permanent placering af 16 pladser i det kommende Psykiatriske Center i Gødstrup i 2020.
Der er tale om frivillige behandlingsophold og et ophold på en særlig plads vil have en varighed på mellem tre og seks måneder.

Målgruppen

Målgruppen er særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Opholdet skal forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige beboere og ansatte. Tilbuddet er ikke omfattet af reglerne for frit sygehusvalg og der gælder de samme krav til kvalitet og patientsikkerhed for de særlige pladser som til en almindelig psykiatrisk afdeling.

Tilbuddet indeholder udover almindelig psykiatrisk behandling både en socialfaglig og rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling samt dagaktiviteter som motion, kreative fag og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Casekatalog over målgruppen til særlige pladser.

Kommunalbestyrelsens ansvarsområder

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der findes en samlet plan for enhver der får ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Planen er et supplement til de allerede eksisterende planer. Læs mere om bekendtgørelsen om samlet plan.

Kommunale kontaktpersoner
Oversigt over kommunale kontaktpersoner

Visitationsforum

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for visitation efter vejledende indstilling fra et visitationsforum, som er tværfagligt og tværsektorielt sammensat og forankret i Regionen. 

Sekretariatsbetjeningen af visitationsforum er forankret i regionen.

Hjemmesiden opdateres løbende.

Kontakt

Spørgsmål om visitationen:
Merete Lindbjerg
Tlf.: 2482 5662
Sekretariatet for visitationsforum

Spørgsmål af mere generel karakter:
Vivian Grauting
Tlf.: 3060 0931

Eller
psykiatrisocial@rm.dk